Waardestuwers in het mkb

Het is niet altijd duidelijk op grond van welke factoren het ene bedrijf meer waard is dan het andere (in een vergelijkbare situatie verkerende) bedrijf. Zou de accountant weten welke factoren in een bepaalde sector van grote invloed zijn op die waarde, dan zou hij daar in zijn rapportage en advisering aan zijn cliënt rekening mee kunnen houden.

Om meer inzicht te krijgen in de waardestuwers voor het mkb, is begonnen met een literatuurstudie. Daaruit bleek dat er in Nederland weinig onderzoek naar deze waardestuwers is gedaan. En uit dat beperkte onderzoek kwamen met name aan financiële cijfers ontleende (en daarmee indirecte) waardestuwers naar voren.

Download literatuurstudie naar waardestuwers in mkb-organisaties » 

Na afronding van de literatuurstudie is een beperkt aantal praktijkcasussen geanalyseerd. Deze casussen hadden betrekking op een aantal mkb-ondernemingen uit verschillende branches. Uit deze casussen komen indicatoren naar voren die de impact van de  waarde stuwers enigszins kunnen kwantificeren.

Download casusstudie waardestuwers in het mkb » 

Uit onderzoek van NEMACC blijkt dat zowel (a) stress bij de ondernemer als (b) ondernemersgerichtheid waardestuwers zijn die de omzet beïnvloeden voor bedrijven in de mode-retail. Door 208 ondernemers in de mode-retail zijn vragenlijsten ingevuld waarmee het onderzoek is uitgevoerd. Meer stress bij de ondernemer heeft een negatieve invloed op de omzet. Een hogere ondernemersgerichtheid, bestaande uit (1) innovativiteit, (2) pro-activiteit en (3) risicogerichtheid, heeft juist een positieve invloed op de omzet. Accountants kunnen deze resultaten gebruiken bij advisering omtrent de waarde van een onderneming.

Download onderzoek naar waardestuwers bij mkb-modebedrijven »