Strategie woningcorporaties in de steigers

De veranderde omgeving van corporaties vraagt om een omslag in hun denken en doen. Corporaties moeten bedrijfsmatiger opereren, willen ze overleven in de veranderende woningmarkt. Scenariodenken, professionele vastgoedsturing, inzicht in kasstromen en samenwerking met andere partijen worden steeds belangrijker. Dat stelt de beroepsorganisatie van accountants in het rapport ‘Sociale huur, professioneel bestuur’.

Woningcorporaties_1000x606.jpg

Nieuwe realiteit

Corporaties bewegen zich in een ingewikkeld krachtenveld. Waar zij de afgelopen jaren veelal bezig waren met het intern functioneren, mede als gevolg van de aangescherpte regelgeving vanwege  de Parlementaire Enquête Woningcorporaties en de wijziging van de Woningwet in 2015. Nu moeten zij hun blik weer meer naar buiten richten, op hun kerntaken en het zo goed mogelijk bedienen van de huurder als primaire klant.

Risicomanagement vormt een belangrijk beheersinstrument voor corporaties. Corporaties moeten aandacht hebben voor maatschappelijke risico’s en de kwaliteit van hun informatie. De eisen voor verantwoording en controle zijn de laatste jaren toegenomen; stroomlijning en focus op de toekomst kunnen hierbij helpen. Databeheer en dataverwerking behoren steeds meer tot de kern van de bedrijfsvoering, terwijl de risico’s van cybercrime toenemen. Al deze ontwikkelingen vragen om een transparante bestuurlijke verantwoording en een bijpassende rol van de accountant.

Organisaties van Openbaar Belang

Het kabinetsvoorstel om corporaties vanaf 2018 als Organisaties van Openbaar Belang (OOB) aan te merken zal organisatorische en financiële gevolgen hebben voor zowel de corporatie als de openbare accountant. In het huidige voorstel wordt een drempel voor de OOB-status van 1.500 verhuureenheden gehanteerd. Deze is niet consistent met de al bestaande drempels voor de verplichte instelling van een onafhankelijke controlfunctie (2.500 eenheden) en het hebben van een auditcommissie (10.000 eenheden). Het rapport adviseert om hier meer consistentie in aan te brengen, rekening houdend met al bestaande toezichtsinstrumenten.