Onderwerpen Kennis Delen 2019

De Signaleringsraad heeft drie onderwerpen voor Kennis Delen 2019 vastgesteld: Notariaat, Aanbesteding en Duurzaamheid.

23 - Notariaat

Het notariaat is bij uitstek een MKB-sector, die grotendeels uit kleine kantoren bestaat. De keuze past binnen het beleid van de Signaleringsraad om eenmaal per twee jaar een MKB-sector te selecteren. Notariskantoren worden met steeds meer administratieve voorschriften geconfronteerd, terwijl de samenwerking tussen het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor verbetering vatbaar is. De modernisering van de Administratieverordening en het bijbehorende toezicht ligt al jaren stil. Fraude en continuïteit zijn interessante thema’s in de sector, terwijl een moderne notaris over een flinke hoeveelheid financiële expertise moet beschikken.

24 - Aanbesteding

Aanbesteding is een probleem dat zich in de gehele publieke sector voordoet. De wetgeving is onvoldoende robuust en houdt weinig rekening met de kenmerken van de sector. Bij Europees aanbesteden zijn de procedures erg ingewikkeld en bestaan maar beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren, bij nationale aanbesteding zijn de kaders te ruim geformuleerd om voor een accountant toetsbaar te zijn. Instellingen weten niet goed wat te doen en huren dure expertise in, accountants hebben moeite om de rechtmatigheid te controleren vanwege de onduidelijke normenkaders.

25 - Duurzaamheid

Het besef dat verduurzaming noodzakelijk is om de wereld leefbaar te houden neemt op brede schaal toe, toch zijn nog lang niet alle organisaties en accountants ermee bezig. Gezien de urgentie van het onderwerp (klimaatverandering, uitputting van grondstoffen) is veel meer actie nodig. Er is wetgeving op komst om CO2-uitstoot duurder te maken, banken/investeerders letten bij financiering op duurzaamheidsaspecten en consumenten willen duurzame producten en diensten. Hierdoor neemt de behoefte toe aan betrouwbare niet-financiële informatie. Tegelijk ontstaan risico’s (zoals reputatieschade, aansprakelijkheid en tekort aan natuurlijke hulpbronnen) als organisaties niet werken aan verduurzaming. Deze factoren hebben financiële gevolgen en kunnen zelfs tot continuïteitsrisico’s leiden. Van accountants mag worden verwacht dat zij hierover het gesprek aangaan met organisaties en hen wijzen op (langetermijn-) risico’s en mogelijke consequenties. De keuze voor dit thema sluit aan op het programma van de Groene Brigade, dat als onderdeel van de Vernieuwingsagenda focust op de rol van accountants in de duurzame economie.