Bazel II en III

Met de invoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft), die is ingegaan op 1 januari 2007, geldt het nieuwe Bazel II-rapportagekader (vrijwillig in 2007) voor alle banken vanaf 1 januari 2008.

Bazel III

Het Bazel Comité van bankentoezichthouders (BCBS) heeft op 16 december 2010 de Rules texts van Bazel III gepubliceerd met daarin de aanscherpingen van de minimumeisen op het terrein van solvabiliteit, leverage en liquiditeit. De introductie van Bazel III zal belangrijke gevolgen hebben voor het Nederlandse bankwezen.

Het Bazel III-akkoord specificeert een gefaseerd implementatietraject. Dit jaar start een periodieke monitoring van de kapitaalratio, leverage ratio, liquidity coverage ratio (LCR) en net stable funding ratio (NSFR). Vanaf 2013 worden de nieuwe minimum solvabiliteitseisen gefaseerd ingevoerd tot 2018 en geldt een parallel run voor de leverage ratio. In 2018 wordt de leverage ratio onderdeel van Pilaar 1. De LCR wordt een vereiste per 2015 en de NSFR per 2018.

De Europese Commissie werkt op dit moment aan de implementatie van Bazel III in de European Capital Requirements Directive, bekend onder de afkorting CRD IV.

Kernpunten in controleverklaring uitgelegd door bankaccountants

De NBA-sectorcommissie Banken Beleggingsinstellingen en –ondernemingen (SBB) heeft onderzoek gedaan naar de kernpunten van de controle van de jaarrekening van elf banken (waaronder zeven Nederlandse banken).

In de brochure Kernpunten in controleverklaring uitgelegd door bankaccountants worden de kernpunten in de controleverklaringen in gewone taal uitgelegd.

Met deze brochure beoogt de SBB werkzaamheden van (bank)accountants meer zichtbaar te maken voor belanghebbenden (onder andere leden van het audit committee) en belangstellenden. Dit als uitwerking van aanbeveling 6 ('de accountant moet zich meer zichtbaar maken') uit de Publieke management letter voor de banken die in december 2014 is verschenen.