Integrated reporting (IR)

Integrated reporting is de samenvattende rapportage waarin organisaties aangeven hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. De top van de verslaggevingspiramide. De belangstelling hiervoor is de laatste twee jaar sterk toegenomen.

Ook de NBA ziet integrated reporting als een belangrijke (inter)nationale ontwikkeling om de relevantie van bedrijfsinformatie voor stakeholders te verhogen. Voor de NBA is integrated reporting uitermate belangrijk omdat deze ontwikkeling de kernactiviteit van de accountant betreft en daarmee de relevantie van het accountantsberoep in de toekomst bepaalt. Reden voor het bestuur om integrated reporting aIs een van de zeven bestuursprojecten 2013/14 vast te stellen.

Visiedocument: Integrated reporting; het rapportagemodel van de toekomst!

In mei 2013 publiceerde de NBA haar langetermijnvisie op integrated reporting; over de business case voor integrated reporting, de rol van het accountantsberoep en de rol van de NBA zelf.

Hoe denkt het grootbedrijf over integrated reporting?

Wat is het belang van integrated reporting voor ondernemingen? Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe geven grote ondernemingen in Nederland hier praktisch invulling aan? Om een antwoord op deze vragen te vinden heeft het ledengroepbestuur accountants in business van de NBA de opdracht gegeven zestien ondernemingen te interviewen.

Uit deze interviews blijkt dat de geïnterviewde ondernemingen behoefte hebben aan best practices. Praktische voorbeelden hiervan staan in het rapport dat het ministerie van Economische Zaken heeft uitgebracht. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de Transparantiebenchmark.

IIRC framework

De International Integrated Reporting Council (IIRC) is de wereldwijde coalitie van investeerders, multinationals, regelgevers, standard setters en accountants op het terrein van integrated reporting. Belangrijkste doelstelling is de ontwikkeling van een internationaal framework voor integrated reporting. Op de website staat veel informatie over verschillende internationale initiatieven.

De International Integrated Reporting Council (IIRC) publiceerde in december 2013 het definitieve International Integrated Reporting Framework. Dit verslaggevingsraamwerk is het resultaat van een drie maanden durende wereldwijde consultatie. Totaal zijn 350 reacties ontvangen. Ook de NBA heeft hierop in juli 2013 gereageerd. Het merendeel was positief. Doel van het raamwerk is de invoering van integrated reporting wereldwijd te bespoedigen. Op dit moment wordt met het framework geëxperimenteerd in meer dan 25 landen.

Onderzoek voordelen integrated reporting in het mkb

In opdracht van de NBA heeft NEMACC in 2013 onderzoek gedaan naar de voordelen van integrated reporting voor Nederlandse mkb-bedrijven. De resultaten van dit onderzoek zijn in december 2013 gepubliceerd. Belangrijkste conclusies: integrated thinking en integrated reporting is een nog jonge ontwikkeling, waarvan de potentiële voordelen op dit moment nog grotendeels onbekend zijn binnen het mkb. Voordelen van integrated thinking - als voorportaal van integrated reporting – zijn:

  • versterking eigen functioneren en een hogere kwaliteit van de besluitvorming;
  • verbetering concurrentievoordeel door betere reputatie en betere toegang tot financieringsmogelijkheden;
  • verbetering van het ondernemerschap en innovatie;
  • versterking van het vertrouwen bij zakenpartners;
  • beter zichtbaar maken van de bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie.

NBA-onderzoek in samenwerking met NEMACC

Om inzicht te krijgen in hoeverre accountants in business binnen hun organisatie betrokken zijn bij integrated reporting, heeft de NBA samen met NEMACC medio juni 2013 een enquête uitgestuurd. In de nazomer 2013 volgt een uitgebreider onderzoek dat dient als input voor een brede NBA-rondetafelbijeenkomst.

Best practices, artikelen en relevante websites

Bij steeds meer organisaties dringt het besef door dat integrated reporting kan leiden tot lagere kapitaallasten, meer afzet en een betere reputatie. Er is sprake van een sterke toename van het aantal verslagen, ook in Nederland. Op onderstaande pagina vindt u relevante links voor meer achtergrondinformatie.