EU-Accounting Directive en Richtlijn NFI en Diversiteit

Op 29 juni 2013 is de nieuwe EU-Accounting Directive 2013/34/EU gepubliceerd. Deze Richtlijn dient uiterlijk van toepassing te zijn op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. In Nederland is op 1 november 2015 de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening van kracht geworden.

Belangrijke wijzigingen Titel 9 Boek 2 BW

Hieronder een aantal van de belangrijke wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW:

  • De nieuwe grenzen voor kleine rechtspersonen zijn vastgesteld op € 6 miljoen balanstotaal en € 12 miljoen omzet. Het aantal werknemers als derde criterium blijft ongewijzigd (minder dan 50). De grenzen voor middelgrote rechtspersonen belopen respectievelijk € 20 miljoen balanstotaal, € 40 miljoen omzet en 250 werknemers.
  • Ook kleine rechtspersonen dienen voorschotten en kredieten aan bestuurders en commissarissen in de jaarrekening te vermelden. Tevens moeten aangegane garantieverplichtingen jegens deze personen worden vermeld.
  • Indien de levensduur van goodwill niet betrouwbaar kan worden bepaald, is er een optie om een afschrijvingsperiode vast te stellen van minimaal vijf en maximaal tien jaar.
  • Grote rechtspersonen en organisaties van openbaar belang, werkzaam in de extractieve industrie (mineralen, olie en aardgas) en bosbouw (houtkap van oerbossen), dienen hun betalingen aan overheden te vermelden, voor zover die per betaling of per contract meer belopen dan € 100.000 (country by country reporting). Accountants spelen hierbij geen rol.
  • De uiterste termijn van publicatie van de jaarrekening is twaalf maanden na afloop van het boekjaar.
  • De accountant dient bovenop de huidige werkzaamheden (consistentiecheck directieverslag met de jaarrekening en controle opstelling directieverslag volgens de wettelijke voorschriften) te verklaren of er op basis van de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen kennis materiële onjuistheden in het directieverslag zijn vastgesteld.
  • Micro-ondernemingen (micro's) zijn vrijgesteld van de meeste verplichtingen die gelden voor kleine rechtspersonen. Micro's moeten aan twee van de volgende criteria voldoen: balanstotaal niet meer dan € 350.000, netto-omzet niet meer dan € 700.000 en minder dan tien werknemers. Zie ook de NBA-brochure Wijzigingen in het jaarrekeningrecht van vennootschappen.

Richtlijn NFI en Diversiteit

Deze nieuwe Richtlijn 2014/95/EU gaat gelden voor jaarverslagen die betrekking hebben op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. Deze Richtlijn wordt geïncorporeerd in de Accounting Directive 2013/34/EU en in Nederland geïmplementeerd via het Besluit bekendmaking NFI en Besluit bekendmaking diversiteit.

Deze Besluiten omvatten respectievelijk de volgende onderwerpen:

  • Het opnemen van niet-financiële informatie (NFI) in het bestuursverslag (van toepassing op grote ondernemingen van openbaar belang met meer dan 500 werknemers)
  • Het opnemen van informatie over het diversiteitsbeleid mbt de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen in het bestuursverslag (van toepassing op grote beursgenoteerde ondernemingen)

NFI

Achterliggend doel is het verbeteren van de samenhang en vergelijkbaarheid van de niet-financiële informatie in de EU. Ondernemingen moeten een korte beschrijving geven van hun bedrijfsmodel en aangeven hoe zij omgaan met milieu-, maatschappelijke en personeelsaangelegenheden, naleving van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Met betrekking tot deze gebieden moet de onderneming een overzicht geven van de beleidsmaatregelen, de resultaten daarvan en de risicoaspecten. Ook moeten de relevante niet-financiële KPI’s worden vermeld.

Het Besluit staat toe dat ondernemingen hiervoor gebruik maken van reeds bestaande nationale, EU-brede of internationale kaderregelingen. Als beleid op deze gebieden ontbreekt, moet dat worden uitgelegd. De accountant dient na te gaan of de vereiste NFI is opgenomen.

Diversiteit

Doel van de nieuwe Besluit is om de diversiteit in de raden van bestuur en toezichthoudende organen te verhogen door middel van een transparantere informatieverstrekking hierover. Het gaat hier om diversiteit in bijvoorbeeld opleiding, beroepservaring, leeftijd of geslacht. Weinig diversiteit (eenheidsdenken) in de raden van bestuur zal ten koste gaan van de beheersing van de onderneming, innovatie en groei volgens de Europese Commissie. Het Besluit wil bekendmaking van het diversiteitsbeleid afdwingen. Het gaat dan om de doelstellingen, de wijze van uitvoering en de bereikte resultaten van het diversiteitsbeleid. Als beleid op deze gebieden ontbreekt, moet dat worden uitgelegd. De accountant dient na te gaan of de vereiste informatie over het diversiteitsbeleid is opgenomen.