Corporate governance code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft in december 2016 de herziene Nederlandse Corporate Governance Code gepresenteerd. De NBA heeft in aanloop naar de herziene code en in reactie op de publicatie daarvan de volgende reacties gegeven.

NBA verwelkomt nieuwe corporate governance code

8 december 2016

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code presenteerde op 8 december de nieuwe Nederlandse corporate governance code. De nieuwe code stelt lange termijn waardecreatie voorop en zet aan tot meer transparantie over strategie en risico’s. De bestaande code uit 2008 wordt hiermee met ingang van boekjaar 2017 vervangen.

De NBA onderschrijft de van het bestuur verwachte focus op lange termijn waardecreatie en openheid over de daarop gerichte strategie en bijbehorende risico’s. De code benadrukt daarenboven het belang van de interne auditfunctie en goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen.

De NBA betreurt het dat de eerder voorgestelde in control-verklaring waarin het bestuur zich expliciet uitspreekt over de continuïteit van de vennootschap voor het komende jaar op onvoldoende draagvlak kon rekenen. Uit de nieuwe code volgt daarentegen wel dat in het bestuursverslag de ter zake doende materiële risico’s en onzekerheden worden genoemd.

In lijn met recente wetgeving volgt uit de nieuwe code dat de auditcommissie het voortouw heeft bij de benoeming en het functioneren van de externe accountant. Zo wordt de voorzitter van de auditcommissie aangewezen als eerste aanspreekpunt voor de accountant als deze stuit op een misstand of onregelmatigheid.

De NBA zou het hebben toegejuicht als de code meer had ingezet op transparantie in het verslag van de raad van commissarissen. Zo krijgt de uitgebreide controleverklaring nog meer waarde als commissarissen inzicht geven in de wijze waarop zij zijn omgegaan met de aanbevelingen en opmerkingen van de accountant.

NBA pleit voor verduidelijking rol accountant in nieuwe corporate governance code

6 april 2016

De Nederlandse corporate governance code moet niet alleen duidelijk maken wat wordt verwacht van bestuurders en commissarissen, maar ook van de externe accountant.

Dit schrijft de NBA in haar reactie op het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor herziening van de code. De bedoeling is dat de nieuwe code op 1 januari 2017 in werking treedt.

Lange termijn waardecreatie

De NBA verwelkomt  de voorgestelde focus op lange termijn waardecreatie met een strategisch perspectief van het bestuur op risico’s en kansen. Ook steunt de NBA de uitbreiding van de in control-verklaring waarbij het bestuur zich uitspreekt over de continuïteit van de onderneming voor het komende jaar.

Volgens de NBA moet het bestuur verder inzicht geven in de verwachtingen en vooruitzichten op langere termijn en moet een duidelijk verband worden gelegd tussen lange termijn waardecreatie en de risicobeheersing en cultuur binnen de onderneming.

Verantwoordelijkheid externe accountant

De focus op lange termijn waardecreatie sluit aan op bij recente ontwikkelingen op het gebied van integrated reporting en de groeiende belangstelling voor niet-financiële informatie.

Uit de onlangs in werking getreden Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening komt voort dat de externe accountant moet verklaren of hij materiële onjuistheden in het bestuursverslag heeft vastgesteld. Daarom dringt de NBA aan op het in de code duidelijk maken van wat er van de externe accountant wordt verwacht.

Verslag van de raad van commissarissen

Het voorstel bevat ook zaken die voortkomen  uit rapport In het publiek belang, het verbeterplan voor de accountantssector. Zo moet het verslag van de raad van commissarissen voor de aandeelhouders belangrijke informatie bevatten.

De NBA vindt dat in de nieuwe code moet worden aangescherpt waarover de commissarissen verantwoording moeten afleggen. Als commissarissen meer informatie geven over de wijze waarop aanbevelingen en opmerkingen van de externe accountant zijn besproken kan een verband worden gelegd met diens punten in de uitgebreide controleverklaring.

Visie NBA op herziening Code Corporate Governance

12 juni 2015

Eind 2015 treedt de Monitoring Commissie Corporate Governance naar buiten met een consultatiedocument voor wijziging van de Code Corporate Governance. De NBA onderschrijft de noodzaak hiervan en geeft in een brief aan deze commissie alvast haar visie op de herziening van de Nederlandse Code Corporate Governance.

De brief raakt aan een aantal maatregelen uit het rapport In het publiek belang, zoals de selectie, benoeming en beoordeling van de externe accountant en de communicatie van de externe accountant met de auditcommissie en de aandeelhouders. Ook heeft de NBA suggesties gedaan rondom de interne audit functie en de beoordeling en inhoud van het jaarverslag en het verslag van commissarissen.

De NBA geeft in de brief aan de commissie aan graag betrokken te worden bij het werkprogramma voor 2015 waarin aandacht wordt besteedt aan de interactie tussen bestuur, raad van commissarissen en externe accountant.