Gemeente Rotterdam

COPRO heeft drie protocollen beoordeeld van gemeente Rotterdam.

Protocol Nieuw Rotterdams Welzijn 2016

COPRO heeft het Protocol Nieuw Rotterdams Welzijn 2016 Gemeente Rotterdam beoordeeld. Op advies van COPRO is het protocol ingrijpend gewijzigd. De werkzaamheden van de accountant zijn nu exact beschreven, het normenkader is verhelderd en het aantal te controleren tabellen is teruggebracht van 12 naar 2.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

oranje-lijn.png

Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015

COPRO heeft het Protocol Jeugdhulp 2015 en Wmo 2015 gemeente Rotterdam beoordeeld. Het protocol is bestemd voor opdrachtnemers en hun accountants op het terrein van Jeugdhulp, Overgangsrecht en Arrangementen. COPRO en de gemeente Rotterdam hebben het protocol herschreven tot een uitvoerbaar protocol voor alle betrokken partijen.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen. Het protocol is het eerste gemeentelijke protocol op het gebied van Jeugdhulp en Wmo dat door COPRO is beoordeeld. Het kan volgens COPRO als een best practice voor andere gemeenten worden beschouwd.

Voorbehoud COPRO

COPRO wijst er op dat een uitvoerbaar protocol niet betekent dat de gemeente(regio) hiermee automatisch de rechtmatigheid van de bestedingen voor Wmo en Jeugdhulp heeft afgedekt. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie. Gemeenten zijn primair zelf verantwoordelijk voor de controle op de rechtmatige besteding. Zij moeten duidelijke afspraken maken met de gecontracteerde zorgaanbieders over informatieuitwisseling, verantwoording en controle.

Dit betekent niet automatisch dat een protocol of accountantscontrole noodzakelijk is.Dit is ook niet het geval bij een reguliere opdrachtgever-uitvoerder relatie. Daarom heeft het de voorkeur van COPRO dat gemeenten en zorgaanbieders zelf tot een eindafrekening proberen te komen, zonder inschakeling van een accountant.

Mocht er bij gemeenten toch behoefte bestaan aan accountantscontrole, dan adviseert COPRO om de landelijke verantwoording met bijbehorend protocol van IZA te hanteren. Indien gemeenten toch voor een eigen protocol kiezen dan zal dit in de praktijk alleen uitvoerbaar zijn als de informatieuitwisseling goed functioneert, de administratieve organisatie van de zorgaanbieder op orde is en de accountant voldoende capaciteit heeft om de opdracht te kunnen uitvoeren. Gezien de grote hoeveelheid te verwachten verklaringen, zal dit in 2016 een serieus probleem worden.

oranje-lijn.png

Subsidiecontroleprotocol 2014

COPRO heeft het subsidiecontroleprotocol beoordeeld van de gemeente Rotterdam. Het herziene protocol maakt deel uit van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014). De SVR 2014 heeft betrekking op subsidies die vanaf 2014 door de gemeente worden verleend. Nieuw is onder andere dat een Opgave bezoldigingen & ontslagvergoedingen moet worden ingediend.

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO heeft de gemeente het protocol op een aantal onderdelen aangepast en verduidelijkt. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het subsidiecontroleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

Voorbehoud COPRO

Opgemerkt wordt dat de uitvoerbaarheid van de controle en de beoordeling van de Opgave bezoldigingen & ontslagvergoedingen mede wordt bepaald door de uitvoerbaarheid van het algemene normenkader voor de WNT. Ook is het van belang dat toekomstige wijzigingen in de SVR2014 tijdig in het subsidiecontroleprotocol worden verwerkt.