Regio Oosterschelde (SWVO)

COPRO heeft twee protocollen beoordeeld van het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SVWO).

  • Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015
  • Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Begeleiding 2015

Beide protocollen zijn in goed overleg met COPRO aangepast en verduidelijkt.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als daarom eindoordeel dat beide protocol uitvoerbaar zijn en en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

Voorbehoud COPRO

COPRO wijst er op dat een uitvoerbaar protocol niet betekent dat de gemeente hiermee automatisch de rechtmatigheid van de bestedingen voor Wmo en Jeugdhulp heeft afgedekt. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie. Gemeenten zijn primair zelf verantwoordelijk voor de controle op de rechtmatige besteding. Zij moeten duidelijke afspraken maken met de gecontracteerde zorgaanbieders over informatieuitwisseling, verantwoording en controle.

Dit betekent niet automatisch dat een protocol of accountantscontrole noodzakelijk is.Dit is ook niet het geval bij een reguliere opdrachtgever-uitvoerder relatie. Daarom heeft het de voorkeur van COPRO dat gemeenten en zorgaanbieders zelf tot een eindafrekening proberen te komen, zonder inschakeling van een accountant.

Mocht er bij gemeenten toch behoefte bestaan aan accountantscontrole, dan adviseert COPRO om de landelijke verantwoording met bijbehorend protocol van IZA te hanteren. Indien gemeenten toch voor een eigen protocol kiezen dan zal dit in de praktijk alleen uitvoerbaar zijn als de informatieuitwisseling goed functioneert, de administratieve organisatie van de zorgaanbieder op orde is en de accountant voldoende capaciteit heeft om de opdracht te kunnen uitvoeren. Gezien de grote hoeveelheid te verwachten verklaringen, is dit voor 2015 een serieus probleem. Wat het effect is voor verslagjaar 2016 kan op dit moment nog niet goed worden ingeschat.