Gemeente Tilburg

COPRO heeft het Verantwoordings- en controleprotocol kindgebonden financiering VVE-peutervoorzieningen 2021 e.v. van de Gemeente Tilburg beoordeeld. Het protocol heeft betrekking op subsidies die op grond van de subsidieregeling kindgebonden financiering VVE-peutervoorzieningen worden verstrekt.

Oordeel COPRO

In goed overleg met COPRO heeft de gemeente het protocol op een aantal onderdelen aangepast en verduidelijkt. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017. Op het protocol staat nog ‘concept’, maar het is definitief vastgesteld door het College van B&W in november 2021.