Algemeen Accountantsprotocol iSD 2018 (2019)

COPRO heeft het Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2018 (en 2019) beoordeeld van Project i-Sociaal Domein (iSD). Het protocol is gekoppeld aan het algemeen format voor de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet, waarmee zorgaanbieders in het sociale domein zich kunnen verantwoorden naar gemeenten. Het protocol vormt een update van het Algemeen Accountantsprotocol 2017.

Oordeel COPRO

Het protocol voor 2018 is nagenoeg gelijk aan de versie voor 2017. Deze versie was reeds door COPRO beoordeeld. De volgende verduidelijkingen zijn in de versie 2018 aangebracht:

  • Een verduidelijking in de formulering van de verspreidingskring van de financiële productieverantwoording en controleverklaring (bijlage II);
  • Het actualiseren en aanscherpen van de definitie en toelichting van het begrip “Toewijzing” en enkele andere begrippen (bijlage IV);
  • Enkele kleine tekstuele aanpassingen

COPRO heeft als oordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Kanttekening COPRO

COPRO wijst erop dat dit protocol gezien moet worden als een van de controlemiddelen die gemeenten ter beschikking staan om zekerheid te krijgen over de bestedingen voor de WMO en Jeugdwet. Het streven moet zijn dat in de nabije toekomst de accountantscontrole op de productieverantwoordingen achterwege kan blijven, indien het berichtenverkeer op orde is en toereikende eigen controles door gemeenten op bijvoorbeeld de levering plaatsvinden.

Download

Externe links