Algemeen Accountantsprotocol iSD 2017

COPRO heeft het Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2017 beoordeeld van Project i-Sociaal Domein (iSD). Het protocol is gekoppeld aan het algemeen format voor de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet, waarmee zorgaanbieders in het sociale domein zich kunnen verantwoorden naar gemeenten. Het protocol vormt een update van het Algemeen Accountantsprotocol 2016 van project iZA.

Oordeel COPRO

Het protocol voor 2017 is nagenoeg gelijk aan de versie voor 2016. Deze versie was reeds door COPRO beoordeeld. De volgende verduidelijkingen zijn in de versie 2017 aangebracht:

  • Het toevoegen van een opmerking over de beëindiging van de DBC-systematiek voor de Jeugdwet per 31 december 2017
  • Het toevoegen van de paragraaf “Overige informatie” in het model voor de controleverklaring (bijlage II)
  • Het aanscherpen van de definitie en toelichting van enkele begrippen (bijlage IV)
  • Enkele kleine tekstuele aanpassingen

COPRO heeft als oordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

Kanttekening COPRO

COPRO wijst erop dat dit protocol gezien moet worden als een van de controlemiddelen die gemeenten ter beschikking staan om zekerheid te krijgen over de bestedingen voor de WMO en Jeugdwet. Het streven moet zijn dat in de nabije toekomst de accountantscontrole op de productieverantwoordingen achterwege kan blijven, indien het berichtenverkeer op orde is en toereikende eigen controles door gemeenten op bijvoorbeeld de levering plaatsvinden.

Download

Externe links