Accountantsprotocol Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten 2018 en 2019

COPRO heeft het Accountantsprotocollen Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten 2018 en 2019 van het Verbond van Verzekeraars beoordeeld. De protocollen zijn opgesteld door de Werkgroep Risicobeheersing, een samenwerking van het Verbond van Verzekeraars en de NVGA. Ze zijn bestemd voor de accountants van gevolmachtigd agenten. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Nederlandse Standaard 4400N en leiden tot een rapport van feitelijke bevindingen voor een beperkte kring van gebruikers.

Op advies van en in goed overleg met COPRO heeft het Verbond van Verzekeraars een aantal verduidelijkingen in de protocollen aangebracht. Niettemin blijven het nieuwe protocollen waarmee nog weinig praktische ervaring is opgedaan.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat de Accountantsprotocol Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten 2018 en 2019 uitvoerbaar zijn onder voorbehoud. Weliswaar voldoen de protocollen vaktechnisch aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017, maar maakt COPRO het volgende voorbehoud:

  • Er is sprake van geheel nieuwe protocollen. Ervaringen van accountants met de protocollen zijn beperkt aanwezig. Het is daarom onzeker of de protocollen voor de accountants van gevolmachtigd agenten in de praktijk in de volle omvang toepasbaar zijn.
  • In bijlage 2 – Normen en Criteria voor de Accountant zijn niet alle door de accountant uit te voeren waarnemingen gekwantificeerd. De accountant beslist in die gevallen zelf op basis van zijn professional judgement hoeveel waarnemingen er worden uitgevoerd. Het is onzeker of op dit punt meer sturing nodig is.
  • Tenslotte moet blijken of gebruikers van de rapportages die informatie voor hun oordeelsvorming krijgen die ze verwacht hadden.

De protocollen zullen in 2020, na de tweede rapportageronde geëvalueerd worden. Hierbij zal het voorbehoud van de commissie COPRO nadrukkelijk aandacht moeten krijgen.

Aanspreekpunt protocol

De Werkgroep Risicobeheersing Gevolmachtigde Agenten van het Verbond van Verzekeraars en de NVGA zijn voor de accountants van gevolmachtigd agenten beschikbaar als aanspreekpunt bij vragen en/of opmerkingen over de protocollen. Ook verzamelt deze werkgroep de gebruikerservaringen voor evaluatie doeleinden.