NIWO Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging eurovergunning

De Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) heeft in nauwe samenwerking met de NBA Werkgroep COPRO, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en het Register Belastingadviseurs (RB) een nieuw onderzoeksprotocol ontwikkeld voor de bepaling van het risicodragend vermogen van een onderneming.

Het onderzoeksprotocol beschrijft wat met de verklaring van een bij deze organisaties aangesloten deskundige wordt bedoeld en welke werkzaamheden van deze deskundige worden verwacht. Bij de aanvraag of verlenging van deze vergunning moet een onderneming onder meer voldoen aan de eis van kredietwaardigheid. Aan deze eis wordt voldaan wanneer een onderneming beschikt over een risicodragend vermogen van € 9.000 voor het eerste voertuig en € 5.000 voor ieder volgend voertuig.

Eindoordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het protocol uitvoerbaar is en voldoet aan de minimumeisen van de Handreiking Controleprotocollen.

Bijlage 1 van het protocol geeft een voorbeeld van een werkprogramma met minimaal uit te voeren werkzaamheden voor de vermogensopstelling. Het is echter aan de deskundige om te bepalen in hoeverre hij van dit voorbeeld gebruik wil maken, dan wel een eigen werkprogramma hanteert. De bijlage is niet door COPRO beoordeeld en de toepassing ervan is facultatief. Leden van de NBA zullen Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten als richtsnoer nemen.