Verantwoordings- en Accountantsprotocol 2018 Cedris

COPRO heeft het COPRO heeft Verantwoordings- en Accountantsprotocol 2018 behorende bij enkele kenmerken van de Wsw-statistiek van Cedris beoordeeld. Bedrijven in de Sociale Werkvoorziening verstrekken aan het Ministerie van SZW informatie over de Wsw-populatie. Daartoe is de zogeheten Wsw-statistiek opgezet, waarbij gerekend wordt met Standaardeenheden (SE). Cedris heeft als landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie in dit kader een protocol ontwikkeld.

Oordeel COPRO

Op advies van COPRO zijn onder andere het normenkader en het object van controle duidelijker afgebakend. Ook is het protocol niet langer verplicht om toe te passen. Daarom heeft COPRO als eindoordeel dat Verantwoordings- en Accountantsprotocol 2018uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.