Accountantsprotocol Rondrekening Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 2019

Copro heeft het Accountantsprotocol Rondrekening Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 2019 (versie 1.2) van ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beoordeeld. Dit protocol is opgesteld in het kader van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019.

Zorgkantoren en zorgaanbieders voeren met elkaar de dialoog om tot passende afspraken te komen over het kwaliteitsbudget. Voor deze afspraken heeft ZN een begrotings- en verantwoordingsmodel ontwikkeld. Dit model is de basis voor de aanvraag- en verantwoordingsprocedure. Naast het begrotings- en verantwoordingsmodel heeft ZN een relatief eenvoudig model ontwikkeld voor een 'rondrekening' van het verantwoorde kwaliteitsbudget. Dat model heeft echter geen directe relatie met de afspraken die tussen zorgaanbieder en zorgkantoor worden gemaakt, het betreft een aparte verantwoording. De in dit model opgenomen parameters kunnen zorgaanbieders overnemen uit hun administratie respectievelijk jaarrekening. De accountant rapporteert over deze parameters in een rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400N en gebruikt hiervoor het Accountantsprotocol Rondrekening Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 2019.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Rondrekening Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 2019  (versie 1.2) op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar stelt vragen bij de economische en maatschappelijke doelmatigheid van het protocol.

Advies COPRO

COPRO roept ActiZ en ZN op om samen met het Ministerie van VWS en de NZa te kijken naar een meer efficiƫnte en effectieve verantwoording van de kwaliteitsgelden in de verpleeghuiszorg. VWS en NZa dienen hun rol als ketenregisseur in de zorg op te pakken. Het mag niet zo zijn dat een doelmatige besteding van de gelden wordt geblokkeerd door beperkingen op het gebied van rechtmatigheid, of dat de oplossing in het ene deel van de zorgketen problemen oproept voor een andere deel. De verantwoording van de kwaliteitsgelden is een voorbeeld van het schuren van marktwerking in de zorg tegen de publieke eis van rechtmatigheid. Marktwerking betekent in principe dat partijen onderling afspraken maken en dat die afspraken niet nog eens door een toezichthouder getoetst moeten worden. In dit kader adviseert COPRO aan het Ministerie van VWS om een verantwoordingskader op macro-economisch niveau te ontwikkelen, met een minimale administratieve belasting voor de zorgsector en een passende rol voor de NZa. Het gaat er immers om dat de kwaliteitsgelden maximaal aan zorg worden besteed en niet aan vermijdbare bureaucratie of controlelasten.

Dit advies van COPRO past binnen de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA als onderdeel van de Vernieuwingsagenda.