Accountantsprotocol KIPZ 2019

COPRO heeft het herziene Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 van het ministerie van VWS beoordeeld (versie 25 maart 2020). Op advies van COPRO en Coziek heeft het ministerie het protocol op diverse onderdelen verduidelijkt, met name wat betreft de definities en accountantswerkzaamheden. Naast de toepassing van dit accountantsprotocol KIPZ 2019 kan gekozen worden voor een alternatieve verantwoordingswijze, omschreven in het addendum van dit protocol. Het is aan de instelling en de accountant om voor de controle te kiezen voor één van de twee opties:

  1. Toepassing van het protocol zonder meer.
  2. Toepassing van het protocol met inachtneming van het addendum

Hiermee komt het tussentijdse COPRO oordeel 'niet uitvoerbaar' te vervallen. De suggestie om de Standaard 4400N opdracht te schrappen kon het ministerie voor 2019 nog niet realiseren.

Oordeel COPRO

CCOPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 (versie 25 maart 2020) uitvoerbaar is onder voorbehoud. Dit voorbehoud heeft geen betrekking op de technische uitvoerbaarheid als zodanig, maar uitsluitend op het handhaven van de Standaard 4400N opdracht. Deze opdracht is standaard overgenomen uit het modelprotocol bij de Kaderregeling OCW, SZW en VWS, zonder dat specifieke onderzoeksvragen worden gesteld. Volgens COPRO leidt dit tot onnodige administratieve lasten.