Protocollen ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS beoordeeld. De Kaderregeling harmoniseert vanaf 1 april 2016 de subsidieverlening door drie ministeries. Iedere nieuwe subsidieregeling moet aan de eisen van de nieuwe Kaderregeling voldoen.

Regeling bezoldiging en beheerskosten ZBO’s VWS 2018

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 van het Ministerie van VWS beoordeeld.

Oranje lijn

Coronabanen in de Zorg (COZO)

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund gedurende de coronacrisis. Kijk voor meer informatie hierover op de website dus-i.nl. Daar kunt u ook terecht voor veelgestelde vragen.

In de subsidieregeling is vastgelegd dat voor de subsidievaststelling een accountantsproduct wordt gevraagd voor subsidies vanaf € 125.000. De Copro heeft samen met CoZiek het accountantsprotocol van VWS beoordeeld. Daarbij zijn onder andere bepaalde controlewerkzaamheden verschoven naar Std 720 werkzaamheden Andere informatie.

Oordeel Copro (27 juni 2022 / 22023.A1)

Copro heeft als oordeel dat het Accountantsprotocol COZO periode 1 en 2 uitvoerbaar is.

Oranje lijn

Accountantsprotocol COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen

Copro heeft het Accountantsprotocol behorend bij de subsidieregeling COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen van VWS beoordeeld en daar een kanttekening bijgeplaatst.

Oranje lijn

Verantwoordingsprotocol zorgbonus 2020 en 2021

De COPRO heeft samen met CoZiek het Verantwoordingsprotocol (voor subsidies vanaf € 125.000) behorend bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 van VWS beoordeeld. Op ons advies en in overleg met VWS zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd om tot optimalisaties en vermindering van de regeldruk (ORZ) in de verticale keten te komen.

Oranje lijn

Accountantsprotocollen bijzondere transitiekosten Jeugdwet

COPRO heeft de twee Accountantsprotocollen behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet van het Ministerie van VWS beoordeeld. De protocollen zijn gebaseerd op het basis Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Op advies van COPRO zijn in het protocol enkele verduidelijkingen aangebracht en werden de modellen aangepast aan de laatste voorbeeldteksten van de NBA.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat beide protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Accountantsprotocol huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

COPRO heeft het Accountantsprotocol aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp van het ministerie van VWS beoordeeld.

Op advies van COPRO is in het protocol een aantal verbeteringen aangebracht. Ook werd rekening gehouden met de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

Eindoordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

Oranje lijn

Accountantsprotocol Opleiding Abortusartsen

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling opleiding abortusartsen van het Ministerie van VWS beoordeeld. Het protocol is gebaseerd het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Op advies van COPRO is het protocol geheel herschreven.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling opleiding abortusartsen uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Accountantsprotocol Stageplaatsen zorg II 2021

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II van het Ministerie van VWS beoordeeld (versie 1). Het protocol is gebaseerd het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. De versie 2021 bevat een geactualiseerd model voor het assurance-rapport.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Subsidieregeling stageplaatsen zorg II uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Accountantsprotocol subsidieregeling opleiding ANP en PA

COPRO heeft het accountantsprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner (ANP) en opleiding tot physician assistant (PA) beoordeeld (versie 2018).

Oordeel COPRO

In overleg met het ministerie van VWS is het protocol aangepast aan het herziene protocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Accountantsprotocollen Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

COPRO heeft de twee Accountantsprotocollen behorend bij de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan van het Ministerie van VWS beoordeeld. De protocollen zijn gebaseerd op het herziene Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het ene protocol is gericht op de aanvraag van instellingssubsidie, het andere op de aanvraag tot vaststelling van instellingssubsidie.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat:

  • het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan betreffende de aanvraag van instellingssubsidie uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen versie 2017.
  • het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan betreffende de aanvraag tot vaststelling van instellingssubsidie vaktechnisch uitvoerbaar is, maar dat de vraagtekens geplaatst moeten worden bij het nut van de Standaard 4400N opdracht. Deze opdracht is standaard overgenomen uit het modelprotocol bij de Kaderregeling OCW, SZW en VWS, zonder dat specifieke onderzoeksvragen worden gesteld. Volgens COPRO leidt dit tot inhoudsloze rapportages en onnodige administratieve lasten. Daarom merkt COPRO dit protocol aan als uitvoerbaar onder voorbehoud.
Oranje lijn

Accountantsprotocol BOSA 2021

COPRO heeft het Accountantsprotocol 2021 behorend bij de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) van het ministerie van VWS beoordeeld (versie 1). De aanpassingen ten opzichte van de versie 2020 zijn alleen tekstueel van aard.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Oranje lijn

Accountantsprotocol Subsidieregeling KID

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID) van het Ministerie van VWS beoordeeld (versie 5). Op advies van COPRO is de opdracht aan de accountant veranderd in een 4400N opdracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Accountantsprotocol palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging - Paragraaf 3. Coördinatie netwerken palliatieve terminale zorg & Paragraaf 4. Inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s (PTZ/GV) beoordeeld. Op advies van COPRO het ministerie het protocol op enkele onderdelen verduidelijkt. Het rapport van feitelijke bevindingen is niet meer verplicht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Accountantsprotocol Subsidieregeling VIPP GGZ

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling VIPP GGZ van het ministerie van VWS beoordeeld (versie 1.0). Op advies van COPRO heeft het ministerie het protocol op een aantal onderdelen verduidelijkt, met name wat betreft de definities en accountantswerkzaamheden.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij bij de Subsidieregeling VIPP GGZ uitvoerbaar is en en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Accountantsprotocol Impulsfinanciering PGO-leveranciers

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021 van het ministerie van VWS beoordeeld. Op advies van COPRO en Coziek heeft het ministerie het protocol op diverse onderdelen verduidelijkt, met name wat betreft de definities en accountantswerkzaamheden. Door het organiseren van een praktische werksessie over het concept protocol kon een maandenlang durende impasse worden doorbroken. Hiermee komt het tussentijdse COPRO oordeel 'niet uitvoerbaar' te vervallen.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021 uitvoerbaar is onder voorbehoud. Dit voorbehoud heeft niet betrekking op de technische uitvoerbaarheid als zodanig, maar op de economische ondoelmatigheid van het protocol. De subsidie bedraagt maximaal € 160.000, terwijl de grens voor de controle op € 125.000 ligt. COPRO vindt het niet efficiënt om bij een bandbreedte van maximaal € 35.000 een volledige accountantscontrole voor te schrijven.

Accountantsprotocol KiPZ 2020-2022

COPRO heeft de Accountantsprotocollen behorend bij de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2022 van het ministerie van VWS beoordeeld.

Accountantsprotocol Subsidieregeling NIPT

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling Niet-Invasieve Prenatale Test (Subsidieregeling NIPT) van het Ministerie van VWS beoordeeld. Het protocol is gebaseerd op een vorige versie van het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Op advies van COPRO zijn in de protocol een aantal verduidelijkingen aangebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat Accountantsprotocol Subsidieregeling NIPT en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017. Ter beperking van de administratieve lasten heeft COPRO geadviseerd om bij de volgende subsidieronde de Standaard 3000 en de Standaard 4400N opdracht te schrappen.

Accountantsprotocol Subsidieregeling Abortusklinieken

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling Abortusklinieken beoordeeld (versie 2021). Dit protocol is ingrijpend gewijzigd omdat de verantwoordingsstructuur voor de klinieken is aangepast. Afrekening van de subsidie vindt nu plaats op basis van de jaarverantwoording.

Oordeel COPRO

In goed overleg met het ministerie van VWS heeft COPRO een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aangebracht. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Accountantsprotocol overgangsregeling VUT ambulancesector

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de particuliere overgangsregeling vervroegde uittreding voor particuliere instellingen in de ambulancesector van het ministerie van VWS beoordeeld. Op advies van COPRO is in het protocol een aantal verbeteringen aangebracht.

Eindoordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de particuliere overgangsregeling vervroegde uittreding voor particuliere instellingen in de ambulancesector uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Accountantsprotocol niet-geleverde zorg Zvw-pgb

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de de Beleidsregel compensatie zorg-verzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb van het ministerie van VWS beoordeeld (versie 3.0). Op advies van COPRO heeft het ministerie het protocol op enkele onderdelen tekstueel verduidelijkt.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Beleidsregel compensatie zorg-verzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb uitvoerbaar is en en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.