Protocollen ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Accountantsprotocol Impulsfinanciering PGO-leveranciers

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021 van het ministerie van VWS beoordeeld. Op advies van COPRO en Coziek heeft het ministerie het protocol op diverse onderdelen verduidelijkt, met name wat betreft de definities en accountantswerkzaamheden. Door het organiseren van een praktische werksessie over het concept protocol kon een maandenlang durende impasse worden doorbroken. Hiermee komt het tussentijdse COPRO oordeel 'niet uitvoerbaar' te vervallen.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021 uitvoerbaar is onder voorbehoud. Dit voorbehoud heeft niet betrekking op de technische uitvoerbaarheid als zodanig, maar op de economische ondoelmatigheid van het protocol. De subsidie bedraagt maximaal € 160.000, terwijl de grens voor de controle op € 125.000 ligt. COPRO vindt het niet efficiënt om bij een bandbreedte van maximaal € 35.000 een volledige accountantscontrole voor te schrijven.

oranje-lijn.png

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS beoordeeld. De Kaderregeling harmoniseert vanaf 1 april 2016 de subsidieverlening door drie ministeries. Iedere nieuwe subsidieregeling moet aan de eisen van de nieuwe Kaderregeling voldoen.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol BOSA 2019

COPRO heeft het Accountantsprotocol 2019 behorend bij de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) van het ministerie van VWS beoordeeld. Op advies van COPRO het ministerie het protocol op enkele onderdelen verduidelijkt. De suggestie om de Standaard 4400N opdracht te schrappen kon het ministerie voor 2019 nog niet realiseren.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties uitvoerbaar is onder voorbehoud. Dit voorbehoud heeft niet betrekking op de technische uitvoerbaarheid als zodanig, maar op het handhaven van de Standaard 4400N opdracht. Deze opdracht is standaard overgenomen uit het modelprotocol bij de Kaderregeling OCW, SZW en VWS, zonder dat specifieke onderzoeksvragen worden gesteld. Volgens COPRO leidt dit tot inhoudsloze rapportages en onnodige administratieve lasten.

Download

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol KIPZ 2019

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 van het ministerie van VWS beoordeeld. Op advies van COPRO en Coziek heeft het ministerie het protocol op diverse onderdelen verduidelijkt, met name wat betreft de definities en accountantswerkzaamheden. Door het organiseren van een praktische werksessie over het concept protocol kon een maandenlang durende impasse worden doorbroken. Hiermee komt het tussentijdse COPRO oordeel ‘niet uitvoerbaar’ te vervallen. De suggestie om de Standaard 4400N opdracht te schrappen kon het ministerie voor 2019 nog niet realiseren.

oranje-lijn.png

Regeling bezoldiging en beheerskosten ZBO’s VWS 2018

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 van het Ministerie van VWS beoordeeld.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol Stageplaatsen zorg II

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II van het Ministerie van VWS beoordeeld. Het protocol is gebaseerd het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Op advies van COPRO zijn in het protocol enkele verduidelijkingen aangebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat Accountantsprotocol Subsidieregeling stageplaatsen zorg II uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol Subsidieregeling NIPT

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling Niet-Invasieve Prenatale Test (Subsidieregeling NIPT) van het Ministerie van VWS beoordeeld. Het protocol is gebaseerd op een vorige versie van het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Op advies van COPRO zijn in de protocol een aantal verduidelijkingen aangebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat Accountantsprotocol Subsidieregeling NIPT en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017. Ter beperking van de administratieve lasten heeft COPRO geadviseerd om bij de volgende subsidieronde de Standaard 3000 en de Standaard 4400N opdracht te schrappen.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocollen Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

COPRO heeft de twee Accountantsprotocollen behorend bij de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan van het Ministerie van VWS beoordeeld. De protocollen zijn gebaseerd op het herziene Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het ene protocol is gericht op de aanvraag van instellingssubsidie, het andere op de aanvraag tot vaststelling van instellingssubsidie.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat:

  • het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan betreffende de aanvraag van instellingssubsidie uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen versie 2017.
  • het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan betreffende de aanvraag tot vaststelling van instellingssubsidie vaktechnisch uitvoerbaar is, maar dat de vraagtekens geplaatst moeten worden bij het nut van de Standaard 4400N opdracht. Deze opdracht is standaard overgenomen uit het modelprotocol bij de Kaderregeling OCW, SZW en VWS, zonder dat specifieke onderzoeksvragen worden gesteld. Volgens COPRO leidt dit tot inhoudsloze rapportages en onnodige administratieve lasten. Daarom merkt COPRO dit protocol aan als uitvoerbaar onder voorbehoud.
oranje-lijn.png

Accountantsprotocol Subsidieregeling Abortusklinieken

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling Abortusklinieken beoordeeld (versie 2018).

Oordeel COPRO

In overleg met het ministerie van VWS is het protocol in aangepast aan het herziene protocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocollen bijzondere transitiekosten Jeugdwet

COPRO heeft de twee Accountantsprotocollen behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet van het Ministerie van VWS beoordeeld. De protocollen zijn gebaseerd op het basis Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Op advies van COPRO zijn in het protocol enkele verduidelijkingen aangebracht en werden de modellen aangepast aan de laatste voorbeeldteksten van de NBA.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat beide protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol subsidieregeling opleiding ANP en PA

COPRO heeft het accountantsprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner (ANP) en opleiding tot physician assistant (PA) beoordeeld (versie 2018).

Oordeel COPRO

In overleg met het ministerie van VWS is het protocol aangepast aan het herziene protocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

COPRO heeft het Accountantsprotocol aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp van het ministerie van VWS beoordeeld.

Op advies van COPRO is in het protocol een aantal verbeteringen aangebracht. Ook werd rekening gehouden met de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

Eindoordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol overgangsregeling VUT ambulancesector

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de particuliere overgangsregeling vervroegde uittreding voor particuliere instellingen in de ambulancesector van het ministerie van VWS beoordeeld. Op advies van COPRO is in het protocol een aantal verbeteringen aangebracht.

Eindoordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de particuliere overgangsregeling vervroegde uittreding voor particuliere instellingen in de ambulancesector uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.