Protocollen ministerie van OCW - overige sectoren

Controleprotocol Monumentenwet

COPRO heeft het Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988 beoordeeld. Het protocol is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2013 herzien.

Oordeel COPRO

In goed overleg zijn enkele aanpassingen en verduidelijkingen in het herziene protocol aangebracht. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de minimumeisen van de Handreiking Controleprotocollen.

Cultuursubsidies Instellingen en Fondsen 2021-2024

COPRO heeft het Accountantsprotocol subsidies cultuurfondsen 2021-2024 en het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2021-2024 beoordeeld, inclusief de bijbehorende Handboeken. De protocollen en Handboeken maken deel uit van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid. In goed overleg met COPRO heeft het Ministerie een aantal verduidelijkingen in de protocollen en de handboeken aangebracht, onder andere wat betreft de positie van de activiteiten/prestatieverantwoording. WNT en aanbesteding zijn aan de protocollen toegevoegd. Hierbij zijn de uitgangspunten van het Onderwijsaccountantsprotocol van de Inspectie van het Onderwijs gevolgd. Ten slotte zijn de werkzaamheden ten aanzien van projectsubsidies verduidelijkt.

Oordeel COPRO

Gezien deze wijzigingen heeft COPRO als eindoordeel dat beide protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Controleprotocol subsidies (LHBT)emancipatie

COPRO heeft het Controleprotocol subsidies in het kader van de (LHBT)emancipatie beoordeeld. Het protocol is in 2013 herzien. De subsidies worden verstrekt in het kader van de Regeling OCW-subsidies en de Subsidieregeling Emancipatie.

Oordeel COPRO

In goed overleg zijn enkele aanpassingen en verduidelijkingen in het herziene protocol aangebracht. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de minimumeisen van de Handreiking Controleprotocollen.