Protocollen ministerie van OCW - onderwijssector

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021

COPRO heeft het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor het protocol ligt bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Bij de beoordeling is rekening gehouden de commentaren van de onderwijsspecialisten van de openbare kantoren en de uitkomsten van de bijeenkomsten die door IvhO gedurende 2021 zijn georganiseerd.

Oordeel COPRO

COPRO is van oordeel dat het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 en voor de accountant uitvoerbaar is. COPRO merkt hierbij op dat de praktische werkwijze voor de Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten (alleen een kwalitatieve beoordeling met eventuele rapportage) voor 2021 acceptabel is, maar dat voor 2022 beter gewerkt kan worden aan een structurele oplossing.

IvhO loopt voorop wat betreft het afstemmingsproces met accountantskantoren, de NBA en de koepelorganisaties. In dit opzicht kan het protocol een best practice genoemd worden. Uitvoerbaar zijn van het onderwijscontroleprotocol garandeert overigens niet, dat de accountant in alle gevallen een goedkeurende verklaring zal kunnen afgeven. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie.

Website Inspectie van het Onderwijs

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020

COPRO heeft het Onderwijsaccountantsprotocol OCW beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor het protocol ligt bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Bij de beoordeling is rekening gehouden de commentaren van de onderwijsspecialisten van de openbare kantoren en de uitkomsten van de bijeenkomsten die door IvhO gedurende 2020 zijn georganiseerd.

Oordeel COPRO

COPRO is van oordeel dat het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 en voor de accountant uitvoerbaar is.

IvhO loopt voorop wat betreft het afstemmingsproces met accountantskantoren, de NBA en de koepelorganisaties. In dit opzicht kan het protocol een best practice genoemd worden. Uitvoerbaar zijn van het onderwijscontroleprotocol garandeert overigens niet, dat de accountant in alle gevallen een goedkeurende verklaring zal kunnen afgeven. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie.

Het Controleprotocol Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is te raadplegen op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Website Inspectie van het Onderwijs

Controleprotocol OWB-instellingen

Copro heeft het Controleprotocol OWB instellingen NWO – KNAW – KB - BPRC van het ministerie van OCW beoordeeld (versie 2021). Waar relevant, is het protocol zoveel mogelijk opgesteld naar analogie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.

Oordeel COPRO

Het ministerie van OCW heeft in overleg met COPRO een aantal verbeteringen en verduidelijkingen in het controleprotocol aangebracht, onder andere wat betreft het toetsingskader. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Controleprotocol subsidies aan niet-onderwijsinstellingen

COPRO heeft Controleprotocol subsidies aan niet-onderwijsinstellingen van het ministerie van OCW beoordeeld. Het protocol vormt onderdeel van de Regeling OCW-subsidies (ROS).

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO is het controleprotocol op enkele punten verduidelijkt en aangepast. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de minimumeisen van de Handreiking Controleprotocollen.