Protocollen ministerie van OCW - onderwijssector

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022

COPRO heeft het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022 beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor het protocol ligt bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Bij de beoordeling is rekening gehouden de commentaren van de onderwijsspecialisten van de openbare kantoren en de uitkomsten van de bijeenkomsten die door IvhO gedurende 2022 zijn georganiseerd.

3402 verklaring van de accountant van Studielink

Op moment van publicatie van het OAP 2022 is er een 3402 verklaring van de accountant van Studielink, waaruit blijkt dat er bevindingen zijn bij het proces digitale verificatie van de nationaliteit van de buitenlandse student. Als gevolg hiervan kan de accountant op dit moment niet steunen op dit proces en zal er decentrale verificatie van de nationaliteit moeten plaatsvinden bij de instelling aan de hand van bewijsstukken, en vervolgens controle hiervan door de instellingsaccountant. Dit is in feite terug naar de situatie zoals die in het OAP 2021 ook is opgenomen. OCW, Studielink en de accountant van Studielink onderzoeken nog of het mogelijk is om herstelwerkzaamheden uit te voeren, waardoor de bevinding opgeheven zou kunnen worden. Mocht dat lukken en gevolgen hebben voor het OAP 2022 dan wordt de instelling daarvan via nadere berichtgeving op de hoogte gesteld.

Het accountantsprotocol en overige documentatie is te raadplegen via de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Oordeel COPRO (22034/ 14 december 2022)

COPRO is van oordeel dat het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022 voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 en voor de accountant uitvoerbaar is.

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021

COPRO heeft het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor het protocol ligt bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Bij de beoordeling is rekening gehouden de commentaren van de onderwijsspecialisten van de openbare kantoren en de uitkomsten van de bijeenkomsten die door IvhO gedurende 2021 zijn georganiseerd.

Oordeel COPRO

COPRO is van oordeel dat het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017 en voor de accountant uitvoerbaar is. COPRO merkt hierbij op dat de praktische werkwijze voor de Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten (alleen een kwalitatieve beoordeling met eventuele rapportage) voor 2021 acceptabel is, maar dat voor 2022 beter gewerkt kan worden aan een structurele oplossing.

IvhO loopt voorop wat betreft het afstemmingsproces met accountantskantoren, de NBA en de koepelorganisaties. In dit opzicht kan het protocol een best practice genoemd worden. Uitvoerbaar zijn van het onderwijscontroleprotocol garandeert overigens niet, dat de accountant in alle gevallen een goedkeurende verklaring zal kunnen afgeven. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie.

Website Inspectie van het Onderwijs

Controleprotocol OWB-instellingen

Copro heeft het Accountantsprotocol OWB instellingen NWO – KNAW – KB - BPRC van het ministerie van OCW beoordeeld (versie 2022). Waar relevant, is het protocol zoveel mogelijk opgesteld naar analogie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022.

Oordeel COPRO (22039/ 30 november 2022)

Het ministerie van OCW heeft in overleg met COPRO een aantal verbeteringen en verduidelijkingen in het controleprotocol aangebracht, onder andere wat betreft het toetsingskader. COPRO heeft daarom als eindoordeel dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Controleprotocol subsidies aan niet-onderwijsinstellingen

COPRO heeft Controleprotocol subsidies aan niet-onderwijsinstellingen van het ministerie van OCW beoordeeld. Het protocol vormt onderdeel van de Regeling OCW-subsidies (ROS).

Oordeel COPRO

In overleg met COPRO is het controleprotocol op enkele punten verduidelijkt en aangepast. COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de minimumeisen van de Handreiking Controleprotocollen.