Accountantsprotocol Kwaliteitseisen CBM 2018

Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2018 is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NBA, de Expertgroep CBM van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht (LOVCK&T), het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) en de zeven brancheorganisaties in de sector. Dit zijn: BPBI, NBPB, NBWV, NBBI, NBPM, Mentorschap Nederland en VeWeVe. Het protocol is beoordeeld door een klankbordgroep van mkb-accountants en door de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO) als uitvoerbaar aangemerkt.

Het protocol heeft betrekking op alle curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM). Het beschrijft de werkzaamheden voor de jaarrekening en het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit. Het protocol is voorzien van een diverse praktische modellen voor de accountant.

Op maandag 14 januari 2019 organiseerde NBA een studieochtend over het accountantsprotocol, in samenwerking met het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB).
Lees hier het verslag ยป

Wijzigingen 2018

Het protocol vervangt de versie van 2017. Naast een update van de informatie is een aantal verduidelijkingen aangebracht. Onder andere wat betreft:

  • Verduidelijking grens samenstellingsverklaring
  • Effect van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Verduidelijkingen uitvoeren steekproef en rapportage daarover
  • Inhoudelijke aanpassing kwaliteitseisen 3, 4, 9 en 10
  • Verduidelijking eisen dossierinhoud voor mentoren
  • Actualisering basismodel opdrachtbevestiging accountant

Blauwe brigade

De wijze waarop het accountantsprotocol is ontstaan vormt een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om zo het inzicht in de naleving ervan te verbeteren. Het protocol is namelijk het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NBA Werkgroep COPRO, de Expertgroep CBM, het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en de eerder genoemde brancheorganisaties.

Voor een goede afstemming met de praktijk heeft COPRO bovendien gebruik gemaakt van een virtuele klankbordgroep van mkb-accountants. Hierdoor kon een maatwerk product ontstaan voor en in samenwerking met mkb-accountants.