Accountantsprotocol Kwaliteitseisen CBM 2017

Het nieuwe Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2017 is wederom het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NBA, de Expertgroep CBM van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht (LOVCK&T), het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en de zes brancheorganisaties in de sector. Dit zijn: BPBI, NBPB, VeWeVe, NBBI, NBPM en Mentorschap Nederland. Het protocol is beoordeeld door een klankbordgroep van mkb-accountants en door de NBA werkgroep Controleprotocollen (COPRO) als uitvoerbaar aangemerkt.

Het protocol heeft betrekking op alle curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM). Het beschrijft de werkzaamheden voor de jaarrekening en het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit. Het protocol is voorzien van een diverse handige modellen voor de accountant.

Wijzigingen 2017

Het protocol vervangt de versie van 2016. Naast een update van de informatie zijn diverse verduidelijkingen aangebracht. Onder andere wat betreft:

  • Verduidelijking definitie dossiergerelateerde werkzaamheden
  • Aanpassing onderzoek kwaliteitseisen aan Standaard 4400N                    
  • Verduidelijking steekproef per curator, beschermingsbewindvoerder en mentor 
  • Inhoudelijke aanpassing kwaliteitseisen 2, 4, 6, 9 en 10                 
  • Actualisering basismodel opdrachtbevestiging accountant                                           
  • Actualisering en verduidelijking rapport van feitelijke bevindingen

Maatwerk voor het mkb

Het protocol valt onder het deelproject Maatwerk voor het MKB in het kader van het NBA project In het publiek belang. Onder regie van de NBA Werkgroep COPRO is het protocol uitgewerkt in samenwerking met de Expertgroep CBM, het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en de brancheorganisaties.

Voor een goede afstemming met de praktijk heeft COPRO gebruik gemaakt van een virtuele klankbordgroep van mkb-accountants. Hierdoor kon een maatwerk product ontstaan voor en in samenwerking met mkb-accountants.