Accountantsprotocollen Europese Migratiefondsen

COPRO heeft vier accountantsprotocollen beoordeeld die behoren bij de Europese Migratiefondsen. De fondsen bestaan uit een communautair deel en een nationaal deel. Het nationale deel wordt in Nederland beheerd door het ministerie van Justitie. Het ministerie heeft hiervoor uitvoeringskaders en accountantsprotocollen opgesteld.

Het betreft de volgende fondsen:

  • Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF)
  • Het Europees Integratiefonds (EIF)
  • Het Europees Terugkeerfonds (ETF)
  • Het Europees Buitengrenzenfonds (EBF)

De subsidieperiode van de Europese migratiefondsen is inmiddels verlopen. Einddeclaraties moeten uiterlijk 11 augustus bij het Agentschap SZW worden ingediend.

De accountantsprotocollen zijn opgesteld volgens een uniform stramien. Net als bij het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie (KP7) bestaat het eindproduct van de accountant uit een rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400.

COPRO heeft de protocollen (versies 2009) destijds als uitvoerbaar aangemerkt, met de opmerking dat de uitvoerbaarheid van de protocollen in belangrijke mate wordt bepaald door de bij de betreffende fondsen behorende uitvoeringskaders. In deze kaders zijn per fonds opgenomen: regels, procedures en uitleg. Ook de normenkaders voor de accountant staan hierin vermeld. De normenkaders zijn gebaseerd op Europese regelgeving en in enkele gevallen mogelijk vatbaar voor verschillende interpretatie.

COPRO heeft geconstateerd dat inmiddels nieuwe versie van de protocollen zijn verschenen, waarin in een aantal gevallen nieuwe begrippen zijn toegevoegd. Deze begrippen zijn niet altijd helder afgebakend. Daarom adviseert COPRO om in die gevallen in het rapport van feitelijke bevindingen duidelijk aan te geven, hoe de begrippen bij het onderzoek door de accountant zijn geïnterpreteerd. Ook moet niet de indruk worden gewekt, dat de accountant op enigerlei wijze zekerheid verstrekt.

De protocollen hieronder betreffen de oorspronkelijke versies van 2009.