Accountantsprotocol Nationaal Veiligheidsinstituut

COPRO heeft het Accountantsprotocol Nationaal Veiligheidsinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeeld (versie mei 2020). Het protocol beschrijft de accountantswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden ten aanzien van de subsidieverantwoording van het Nationaal Veiligheidsinstituut vanaf verslagjaar 2020.

In goed overleg met COPRO heeft het Ministerie het protocol op een aantal punten verduidelijkt. Uiteindelijk is één discussiepunt overgebleven: COPRO is van oordeel dat het algemene financiële rechtmatigheidskader in het protocol moet worden uitgewerkt in een specifiek, openbaar toegankelijk toetsingskader, dat op de website van het Nationaal Veiligheidsinstituut staat of dat eventueel in de jaarverantwoording wordt vermeld. Het Ministerie heeft aangegeven het niet nodig te achten om een specifiek toetsingskader voor de accountant uit te werken. COPRO beschouwt dit echter als een voorwaarde voor een goede afbakening van de accountantswerkzaamheden.

Oordeel COPRO

Gezien bovenstaande overwegingen acht COPRO het Accountantsprotocol Nationaal Veiligheidsinstituut uitvoerbaar onder voorbehoud. Het voorbehoud betreft de uitwerking van een specifiek toetsingskader voor de financiële rechtmatigheidscontrole door de accountant.

Het protocol kan worden opgevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.