Aanwijzing controleprotocol subsidiëring

Aanwijzing controleprotocol subsidiëring Deel I - Algemeen

COPRO heeft de Aanwijzing controleprotocol subsidiëring Deel I - Algemeen beoordeeld. Het ministerie van Justitie hanteert sinds 2007 een nieuw stramien voor het opstellen van controleprotocollen. Dit stramien bestaat uit een algemeen gedeelte (Deel I) en een specifiek gedeelte per subsidieregeling (Deel II). Het algemene gedeelte geeft de grondslagen weer die relevant zijn voor elke subsidieregeling van het ministerie. Het specifieke gedeelte werkt de concrete voorwaarden uit die voor de betreffende regeling van toepassing zijn.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel, dat het algemene gedeelte (Deel I) uitvoerbaar is en dat alle vaktechnische aspecten op een adequate wijze zijn ingevuld. De opzet van het algemene kader is van dien aard, dat het als voorbeeld kan dienen voor de controleprotocollen van andere ministeries. Opgemerkt wordt, dat de laatste versie uit augustus 2011 dateert, zodat de modellen uit hoofdstuk 6 nog aangepast moeten worden aan de meest recente voorbeeldteksten van de NBA.

Aanwijzing Controleprotocollen Subsidiëring Deel II - Specifiek

COPRO heeft inmiddels de volgende specifieke protocollen beoordeeld, die op te vragen zijn bij het ministerie:

  1. Stichting HALT Nederland (versie juni 2008)
  2. Stichting SHN (versie oktober 2011)
  3. Subsidiëring Particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen (versie juli 2013)

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat genoemde protocollen voor de accountant uitvoerbaar zijn en voldoen aan de minimumeisen van de Handreiking Controleprotocollen. Wat betreft het protocol genoemd onder 3. is sprake van een nieuwe versie, die is aangepast aan het commentaar van COPRO.