Protocollen ministerie van Financiën en Belastingdienst

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2017

Voor het boekjaar 2017 heeft de Belastingdienst besloten om het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2016 ook voor het jaar 2017 te hanteren. Overal waar in het protocol ‘2016’ staat dient ‘2017’ te worden gelezen.

Accountants zullen in het assurance-rapport (Bijlage 3A en 3B van het protocol) rekening moeten houden met de recente aanpassingen in het NBA model voor een assurance-rapport (Standaard 3000A). Dit betreft in het bijzonder de toevoeging van passages over onafhankelijkheid en de naleving van de NVKS.

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2016

Op 28 november 2016 is het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2016 gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie.

In het protocol wordt onderscheid gemaakt naar twee situaties:

  1. Partnerschapsovereenkomsten die zijn aangegaan en inwerking getreden in 2016 (nieuwe situaties). De accountant toetst of de instellingen voldoen aan negen voorwaarden op het gebied van de financiële en administratieve inrichting (conform de accountantsprotocollen voor de verslagjaren 2013 en 2015). Hierbij stelt hij of de in de voorwaarden opgenomen procedures met bijbehorende interne controlemaatregelen in 2016 in opzet en bestaan aanwezig zijn.
  2. Partnerschapsovereenkomsten vóór 2016 (bestaande situaties). De accountant toetst of de procedures die in voorwaarden 4 tot en met 6 zijn vermeld hebben gewerkt in 2016. Additioneel stelt de accountant vast of aan voorwaarde 7 is voldaan.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2016 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.