Protocollen ministerie van Financiën en Belastingdienst

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2019

Op 25 juni 2019 is de versie 2019 van het  Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie. Het protocol is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2018.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2019 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2018

Op 12 oktober 2018 is het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2018 gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie.

De versie 2018 sluit aan bij de versies van voorgaande jaren, ook nu wordt onderscheid gemaakt tussen reeds bestaande en nieuwe overeenkomsten. In de eerste situatie toetst de accountant of een aantal procedures in 2018 hebben gewerkt, in de tweede situatie stelt hij vast of de procedures in opzet en bestaan aanwezig waren. In het protocol is een aantal tekstuele verduidelijkingen aangebracht, zo is duidelijk uitgewerkt wat de accountant moet doen als bij bestaande overeenkomsten wijzigingen in bepaalde procedures zijn opgetreden. Ook is het model voor het assurance-rapport geactualiseerd. 

Blauwe Brigade 

De wijze waarop het accountantsprotocol is ontstaan vormt een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om zo het inzicht in de naleving ervan te verbeteren. Het protocol is namelijk het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst, brancheorganisaties, sectoraccountants en COPRO. Het doel was om de werkzaamheden van de accountant helder te omschrijven, om zo de administratieve en controlelasten voor de sector beperkt te houden.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2018 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2017

Voor het boekjaar 2017 heeft de Belastingdienst besloten om het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2016 ook voor het jaar 2017 te hanteren. Overal waar in het protocol ‘2016’ staat dient ‘2017’ te worden gelezen.

Accountants zullen in het assurance-rapport (Bijlage 3A en 3B van het protocol) rekening moeten houden met de recente aanpassingen in het NBA model voor een assurance-rapport (Standaard 3000A). Dit betreft in het bijzonder de toevoeging van passages over onafhankelijkheid en de naleving van de NVKS.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2016

Op 28 november 2016 is het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2016 gepubliceerd. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de bestuursverklaring van de kinderopvangorganisatie.

In het protocol wordt onderscheid gemaakt naar twee situaties:

  1. Partnerschapsovereenkomsten die zijn aangegaan en inwerking getreden in 2016 (nieuwe situaties). De accountant toetst of de instellingen voldoen aan negen voorwaarden op het gebied van de financiële en administratieve inrichting (conform de accountantsprotocollen voor de verslagjaren 2013 en 2015). Hierbij stelt hij of de in de voorwaarden opgenomen procedures met bijbehorende interne controlemaatregelen in 2016 in opzet en bestaan aanwezig zijn.
  2. Partnerschapsovereenkomsten vóór 2016 (bestaande situaties). De accountant toetst of de procedures die in voorwaarden 4 tot en met 6 zijn vermeld hebben gewerkt in 2016. Additioneel stelt de accountant vast of aan voorwaarde 7 is voldaan.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2016 uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen.