Protocollen ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Protocol ten behoeve van de overeengekomen specifieke accountantswerkzaamheden in het kader van de eerste voorschotaanvraag bij de ‘Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023’

COPRO is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het protocol ten behoeve van de overeengekomen specifieke accountantswerkzaamheden in het kader van artikel 5.6 lid 1 (eerste voorschotaanvraag) bij de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023’ (CEK 2023) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantswerkzaamheden op de door de leverancier bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) in te dienen gegevens voor de eerste voorschotaanvraag (artikel 5.6 lid 1) in het kader van de ‘Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023’ (Staatscourant 2022, 14 december 2022, nr. 34154). Dit protocol is enkel van toepassing indien het totaalbedrag aan te verstrekken voorschotten over 2023 naar verwachting € 125.000 of meer zal bedragen (artikel 5.6 lid 1 van de ‘Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023’).

De accountant verricht op basis van dit protocol overeengekomen specifieke werkzaamheden uit inzake de eerste voorschotaanvraag en rapporteert zijn bevindingen in het rapport van feitelijke bevindingen. Ter identificatie wordt de door de accountant gewaarmerkte voorschotaanvraag als bijlage aan het rapport van feitelijke bevindingen gevoegd. In geval de leverancier controleplichtig is voor de jaarrekening dan dienen de accountantswerkzaamheden te worden uitgevoerd door de (groeps)accountant die belast met de uitvoering van deze wettelijke controle.

De accountantswerkzaamheden voor de subsidievaststelling zijn niet in dit protocol beschreven. Hiervoor wordt een afzonderlijk protocol ter beschikking gesteld.

Oordeel Copro (22089 / 14 februari 2023)

Copro heeft als eindoordeel dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Voor verdere informatie over de CEK2023 bij RVO zie de website van RVO

Protocol tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022

COPRO is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het protocol voor de tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK 2022) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantswerkzaamheden op de door de leverancier bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) in te dienen gegevens voor de aanvraag tot subsidievaststelling ‘Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022’ (Staatscourant 2022, 18 oktober 2022, nr. 28075). Financiële afrekening door EZK vindt plaats op basis van de in de aanvraag tot vaststelling opgenomen rapportage, waarop de accountant specifiek overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Voor verdere informatie over de CEK2022 bij RVO zie de website van RVO

Oordeel Copro (22088 / 16 december 2022)

Copro heeft als eindoordeel dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Controleprotocol Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022

COPRO heeft het Controleprotocol ten behoeve van de controleopdracht voor de accountant bij de aanvraag tot subsidieverlening in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022 voor aanvragen tot subsidievaststelling van EUR 125.000 en hoger beoordeeld.


Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantswerkzaamheden op de door de aanvrager bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in te dienen exploitatieoverzicht opgenomen in de aanvraag tot subsidievaststelling in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022 (hierna: de aanvraag), zoals beschreven in de Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022 (3 oktober 2022, Staatscourant 2022, 24049 ). Financiële afrekening door EZK vindt plaats op basis van het in de aanvraag tot subsidievaststelling opgenomen exploitatieoverzicht als bedoeld in artikel 50 van het Kaderbesluit nationale EZK en LNV-subsidies, voorzien van een controleverklaring van de accountant.


Toelichting regeling

Bij brief van 14 december 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 462) heeft het kabinet aangekondigd de beide subsidieregelingen voor evenementen (Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 en Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen, hierna: TRSEC respectievelijk ATE) te verlengen tot eind derde kwartaal 2022. De beide regelingen worden met deze regeling samengevoegd tot één subsidie-instrument.


Oordeel COPRO (22070 d.d. 17 november 2022)

Copro heeft als eindoordeel dat het controleprotocol (Copro.22070) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017. Voor eventuele praktische vragen over de interpretatie en toepassing van regelgeving zie de website van RVO.

Controleprotocol Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022

Oranje lijn

Accountantsprotocol TRSEC 2021

COPRO is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het herziene accountantsprotocol voor de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het oorspronkelijke protocol gaf onvoldoende duiding aan de uit te voeren werkzaamheden. Daarom is het protocol op advies van COPRO geheel herschreven. Dit aanpassingsproces heeft langer geduurd dan gepland. Wat het proces ingewikkelder maakte, is dat RVO tijdelijk een nog niet door COPRO geaccordeerde protocolversie op de haar website plaatste. Vandaag is tussen COPRO en RVO echter overeenstemming bereikt over de tekst van het definitieve protocol.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het accountantsprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017. Hierbij geldt als kanttekening dat een aantal praktische vragen over de interpretatie en toepassing van regelgeving opgelost zullen worden via FAQ op de website van RVO.

Oranje lijn

Controleprotocol ATE 2021

Copro is mede op basis van de ervaringen met het protocol TRSEC betrokken geweest bij de totstandkoming van het “Controleprotocol ten behoeve van de controleopdracht voor de accountant bij de aanvraag tot subsidieverlening in het kader van de Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19 voor aanvragen tot subsidieverlening van EUR 125.000 en hoger” van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Over het protocol met betrekking tot de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is tussen Copro en RVO overeenstemming bereikt over de tekst van het definitieve protocol inclusief controleverklaring.

Oordeel COPRO (11 april 2022)

Copro heeft als eindoordeel dat het controleprotocol (Copro.22011.A1) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017. Voor eventuele praktische vragen over de interpretatie en toepassing van regelgeving zie de website van RVO.

Link naar controleprotocol bij RVO

Oranje lijn

Accountantsprotocollen TVL 2021

COPRO is nauw betrokken bij de totstandkoming van de accountantsprotocollen voor de ‘Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19’ (TVL). Het betreft protocollen voor aanvraag en vaststelling van de tijdvakken januari, februari en maart (Q1), april, mei en juni (Q2) en juli, augustus en september (Q3). 

Accountantsprotocollen TVL 2022

COPRO is nauw betrokken bij de totstandkoming van de accountantsprotocollen voor de ‘Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19’ (TVL)

 

Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV)

COPRO heeft de Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV) beoordeeld. Deze handreiking is een gezamenlijk initiatief van de Ministeries van EZK en LNV. Het betreft een interne handreiking die EZK en LNV hanteren voor het beoordelen, actualiseren en harmoniseren van (maatwerk)accountantsprotocollen die zij gebruiken bij zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en rechtspersonen met wettelijke taken (rwt’s).

Oordeel COPRO

In nauw overleg met COPRO zijn diverse verduidelijkingen in de Handreiking aangebracht. COPRO acht de Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV) daarom als goed uitgangspunt voor accountantsprotocollen die voor zbo’s en rwt’s worden gebruikt.

Oranje lijn

Controleprotocol Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

COPRO heeft het Controleprotocol Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies van het Ministerie van EZK en LNV beoordeeld (versie 2021). Op advies van COPRO zijn in het protocol enkele verbeteringen aangebracht en is de modelverklaring komen te vervallen.

Oordeel COPRO

COPRO heeft vastgesteld dat het controleprotocol een raamprotocol is, waarin uitsluitend de algemene kaders voor de controle zijn vermeld. De feitelijke inhoud en daarmee de uitvoerbaarheid van de controle worden echter bepaald door de eisen die de betreffende subsidiebeschikking stelt. Hoewel het protocol op zich voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017, geeft COPRO daarom geen oordeel over de uitvoerbaarheid van het protocol.

Advies COPRO

COPRO geeft het Ministerie van EZK en LNV het volgende advies:

  • Neem de specifieke eisen uit de afzonderlijke subsidieregelingen van EZK en LNV zo veel mogelijk in het protocol zelf op. Individuele beschikkingen zouden alleen in uitzonderingsgevallen aanvullende voorwaarden moeten bevatten die door accountants gecontroleerd moeten worden.
  • Betrek accountants via de subsidieaanvrager tijdig in het subsidieproces om vragen achteraf van accountants te voorkomen.
  • Richt een gezamenlijk loket in voor de beantwoording van vragen van accountants over bijvoorbeeld de eisen die aan urenregistraties worden gesteld of wat precies van de accountant verwacht bij de controle op aanbesteding.

Hierdoor is uniformiteit in de uitvoering geborgd en wordt voorkomen dat EZK en LNV subsidievoorwaarden aan bedrijven opleggen die voor accountants niet uitvoerbaar zijn. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van subsidieregelgeving.

Oranje lijn

Controleprotocol Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek

COPRO heeft het Controleprotocol Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek van het Ministerie van EZK beoordeeld. In overleg met het Ministerie zijn in het protocol diverse verduidelijkingen en aanvullingen aangebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Oranje lijn

Onderzoeksprotocol aanwending PPS-toeslag onderzoek en innovatie

COPRO heeft het Onderzoeksprotocol aanwending PPS-toeslag onderzoek en innovatie van het Ministerie van EZK beoordeeld. In overleg met het Ministerie zijn in het protocol diverse verduidelijkingen en aanvullingen aangebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.