Protocollen ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Accountantsprotocollen TVL 2021

COPRO is nauw betrokken bij de totstandkoming van de accountantsprotocollen voor ‘Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19’ (TVL). Het betreft protocollen voor aanvraag en vaststelling van de tijdvakken januari, februari en maart (Q1), april, mei en juni (Q2) en juli, augustus en september (Q3). 

 

Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV)

COPRO heeft de Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV) beoordeeld. Deze handreiking is een gezamenlijk initiatief van de Ministeries van EZK en LNV. Het betreft een interne handreiking die EZK en LNV hanteren voor het beoordelen, actualiseren en harmoniseren van (maatwerk)accountantsprotocollen die zij gebruiken bij zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en rechtspersonen met wettelijke taken (rwt’s).

Oordeel COPRO

In nauw overleg met COPRO zijn diverse verduidelijkingen in de Handreiking aangebracht. COPRO acht de Handreiking beoordeling accountantsprotocollen ZBO’s (EZK en LNV) daarom als goed uitgangspunt voor accountantsprotocollen die voor zbo’s en rwt’s worden gebruikt.

Controleprotocol Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

COPRO heeft het Controleprotocol Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies van het Ministerie van EZK en LNV beoordeeld (versie 2021). Op advies van COPRO zijn in het protocol enkele verbeteringen aangebracht en is de modelverklaring komen te vervallen.

Oordeel COPRO

COPRO heeft vastgesteld dat het controleprotocol een raamprotocol is, waarin uitsluitend de algemene kaders voor de controle zijn vermeld. De feitelijke inhoud en daarmee de uitvoerbaarheid van de controle worden echter bepaald door de eisen die de betreffende subsidiebeschikking stelt. Hoewel het protocol op zich voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017, geeft COPRO daarom geen oordeel over de uitvoerbaarheid van het protocol.

Advies COPRO

COPRO geeft het Ministerie van EZK en LNV het volgende advies:

  • Neem de specifieke eisen uit de afzonderlijke subsidieregelingen van EZK en LNV zo veel mogelijk in het protocol zelf op. Individuele beschikkingen zouden alleen in uitzonderingsgevallen aanvullende voorwaarden moeten bevatten die door accountants gecontroleerd moeten worden.
  • Betrek accountants via de subsidieaanvrager tijdig in het subsidieproces om vragen achteraf van accountants te voorkomen.
  • Richt een gezamenlijk loket in voor de beantwoording van vragen van accountants over bijvoorbeeld de eisen die aan urenregistraties worden gesteld of wat precies van de accountant verwacht bij de controle op aanbesteding.

Hierdoor is uniformiteit in de uitvoering geborgd en wordt voorkomen dat EZK en LNV subsidievoorwaarden aan bedrijven opleggen die voor accountants niet uitvoerbaar zijn. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van subsidieregelgeving.

oranje-lijn.png

Controleprotocol Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek

COPRO heeft het Controleprotocol Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek van het Ministerie van EZK beoordeeld. In overleg met het Ministerie zijn in het protocol diverse verduidelijkingen en aanvullingen aangebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

oranje-lijn.png

Onderzoeksprotocol aanwending PPS-toeslag onderzoek en innovatie

COPRO heeft het Onderzoeksprotocol aanwending PPS-toeslag onderzoek en innovatie van het Ministerie van EZK beoordeeld. In overleg met het Ministerie zijn in het protocol diverse verduidelijkingen en aanvullingen aangebracht.

Oordeel COPRO

COPRO heeft daarom als eindoordeel, dat het controleprotocol uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.