Protocollen ministerie van BZK

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Accountantsprotocol RTIV 2021

COPRO heeft Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2021) beoordeeld dat als Bijlage 4 onderdeel vormt de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV). 

Blauwe Brigade

Het protocol is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van BZK, de Autoriteit wonen (Aw), Aedes, de NBA Stuurgroep Woningcorporaties en COPRO. Ten opzichte van 2019 is het protocol slechts beperkt gewijzigd. Meer informatie valt te lezen in het nieuwsbericht op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2021) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Rectificatie

In rubriek 3.2 van het protocol is per abuis verwezen naar een verouderde versie van vragen en antwoorden over derivaten. De juiste versie is van 24 september 2021. Deze is hier te vinden. Ook is in rubriek 3.2 ten onrechte verwezen naar de vragen en antwoorden over beleggingen, aangezien de accountantscontrole op dit onderdeel in verslagjaar 2021 is vervallen.

Download

Oranje lijn

Controleprotocol WNT 2021

COPRO heeft de Regeling controleprotocol WNT 2021 van het Ministerie van BZK beoordeeld. De regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2021.

Oordeel COPRO

COPRO heeft opnieuw als eindoordeel dat het Controleprotocol WNT 2021 op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar het protocol en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden. Het protocol valt in feite alleen nog door WNT-specialisten uit te voeren, terwijl de controle in veel gevallen tot onevenredige administratieve en controlelasten leidt (bijvoorbeeld in de sectoren zorg en onderwijs). Ook uit de reviews die door de Audit Dienst Rijk (ADR) op accountantsdossiers worden uitgevoerd blijkt de ingewikkeldheid van de materie. Daarom acht COPRO het protocol uitvoerbaar onder voorbehoud.

Voor de bijbehorende kanttekeningen verwijst COPRO naar haar eerdere eindoordelen over de Controleprotocollen WNT 2018 - 2020. COPRO constateert dat haar advies om reeds vanaf 2019 de WNT-verantwoording te vereenvoudigen en werkzaamheden van de accountant in het controleprotocol WNT dienovereenkomstig te beperken tot concrete en eenduidige toetspunten, nog steeds niet is opgevolgd.

WNT-wetsevaluatie

In december 2020 is de tweede wetsevaluatie van de WNT afgerond. De NBA heeft hieraan een bijdrage geleverd. In deze bijdrage roept de NBA de politiek op om de WNT-regelgeving nadrukkelijk te vereenvoudigen, de maatschappelijke kosten ervan terug te dringen, een baten/lasten-analyse op basis van potentiële risico's uit te voeren en te zoeken naar alternatieve beheersingsinstrumenten.

De Minister van BZK heeft op 15 december 2020 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitkomsten van de wetsevaluatie. Daarin concludeert de Minister dat de doelmatigheid van de WNT voor WNT-instellingen voor verbetering vatbaar is. Het algemene beeld is dat de administratieve lasten die voortvloeien uit de WNT –informatieverplichtingen en inhoudelijke verplichtingen – door WNT-instellingen en accountants als hoog worden ervaren. De WNT wordt gezien als een complexe wet met veel aandacht voor het voorkomen van wetsontwijking. Dit heeft geresulteerd in lastig te doorgronden wet- en regelgeving, een aanzienlijke verantwoordingsplicht en als gevolg daarvan relatief hoge administratieve lasten voor WNT-instellingen.

De Minister gaat graag met de Kamer in overleg in welke mate deze evaluatie aanleiding geeft voor wijziging van wet- en regelgeving. COPRO benadrukt in dit kader het belang van vereenvoudiging van de WNT verantwoording en controle en daarmee de verlaging van de administratieve en controlelasten voor WNT-instellingen.

Download

Oranje lijn

Accountantsprotocol RTIV 2020

COPRO heeft Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2020) beoordeeld dat als Bijlage 4 onderdeel vormt de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV).

Blauwe Brigade

Het protocol is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van BZK, de Autoriteit wonen (Aw), Aedes, de NBA Stuurgroep Woningcorporaties en COPRO. Ten opzichte van 2019 is het protocol slechts beperkt gewijzigd. Meer informatie valt te lezen in het nieuwsbericht op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2020) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

Oranje lijn

Controleprotocol WNT 2020

COPRO heeft de Regeling controleprotocol WNT 2020 van het Ministerie van BZK beoordeeld. De regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2020.

Oordeel COPRO

COPRO heeft opnieuw als eindoordeel dat het Controleprotocol WNT 2020 op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar het protocol en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden. Het protocol valt in feite alleen nog door WNT-specialisten uit te voeren, terwijl de controle in veel gevallen tot onevenredige administratieve en controlelasten leidt (bijvoorbeeld in de sectoren zorg en onderwijs). Ook uit de reviews die door de Audit Dienst Rijk (ADR) op accountantsdossiers worden uitgevoerd blijkt de ingewikkeldheid van de materie. Daarom acht COPRO het protocol uitvoerbaar onder voorbehoud.

Voor de bijbehorende kanttekeningen verwijst COPRO naar haar eindoordeel over het Controleprotocol WNT 2018 en 2019. COPRO constateert dat haar advies om reeds vanaf 2019 de WNT-verantwoording te vereenvoudigen en werkzaamheden van de accountant in het controleprotocol WNT dienovereenkomstig te beperken tot concrete en eenduidige toetspunten, niet is opgevolgd. Ondanks de lopende wetsevaluatie van de WNT is het protocol voor 2020 uitgebreid met extra werkzaamheden op basis van aangepaste regelgeving.

WNT-wetsevaluatie

Op dit moment loopt de tweede wetsevaluatie van de WNT. De NBA heeft hieraan reeds een bijdrage geleverd. In deze bijdrage roept de NBA de politiek op om de WNT-regelgeving nadrukkelijk te vereenvoudigen, de maatschappelijke kosten ervan terug te dringen, een baten/lasten-analyse op basis van potentiële risico's uit te voeren en te zoeken naar alternatieve beheersingsinstrumenten.

Recent voerde het Ministerie in samenwerking met de NBA ook een doelmatigheidsonderzoek onder accountants uit. Ook daaruit bleek de ingewikkeldheid van de regelgeving en de controle daarvan door accountant.

Download

Oranje lijn

Controleprotocol WNT 2019

COPRO heeft de Regeling controleprotocol WNT 2019 van het Ministerie van BZK beoordeeld. De regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2019.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Controleprotocol WNT 2019 op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar het protocol en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden. Het protocol valt in feite alleen nog door WNT-specialisten uit te voeren, terwijl de controle in veel gevallen tot onevenredige administratieve en controlelasten leidt (bijvoorbeeld in de sectoren zorg en onderwijs). Ook uit de reviews die door de Audit Dienst Rijk (ADR) op accountantsdossiers worden uitgevoerd blijkt de ingewikkeldheid van de materie. Daarom acht COPRO het protocol uitvoerbaar onder voorbehoud

Voor de bijbehorende kanttekeningen verwijst COPRO naar haar eindoordeel over het Controleprotocol WNT 2018. COPRO constateert dat haar advies om reeds vanaf 2019 de WNT-verantwoording te vereenvoudigen en werkzaamheden van de accountant in het controleprotocol WNT dienovereenkomstig te beperken tot concrete en eenduidige toetspunten, niet is opgevolgd. Het is nu wachten op de uitkomsten van de Tweede Wetsevaluatie WNT. Hierbij worden ook accountants betrokken. De NBA werkgroep WNT zal tijdens deze evaluatie voorstellen doen ter vereenvoudiging van de WNT en de controle op de naleving van de WNT.