Protocollen ministerie van BZK

Dit overzicht betreft door COPRO beoordeelde controleprotocollen en daarmee verband houdende documentatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Accountantsprotocol RTIV 2020

COPRO heeft Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2020) beoordeeld dat als Bijlage 4 onderdeel vormt de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV).

Blauwe Brigade

Het protocol is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van BZK, de Autoriteit wonen (Aw), Aedes, de NBA Stuurgroep Woningcorporaties en COPRO. Ten opzichte van 2019 is het protocol slechts beperkt gewijzigd. Meer informatie valt te lezen in het nieuwsbericht op de website van de Inspectie Leefomgeving en Tranport.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2020) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

oranje-lijn.png

Controleprotocol WNT 2020

COPRO heeft de Regeling controleprotocol WNT 2020 van het Ministerie van BZK beoordeeld. De regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2020.

Oordeel COPRO

COPRO heeft opnieuw als eindoordeel dat het Controleprotocol WNT 2020 op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar het protocol en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden. Het protocol valt in feite alleen nog door WNT-specialisten uit te voeren, terwijl de controle in veel gevallen tot onevenredige administratieve en controlelasten leidt (bijvoorbeeld in de sectoren zorg en onderwijs). Ook uit de reviews die door de Audit Dienst Rijk (ADR) op accountantsdossiers worden uitgevoerd blijkt de ingewikkeldheid van de materie. Daarom acht COPRO het protocol uitvoerbaar onder voorbehoud.

Voor de bijbehorende kanttekeningen verwijst COPRO naar haar eindoordeel over het Controleprotocol WNT 2018 en 2019. COPRO constateert dat haar advies om reeds vanaf 2019 de WNT-verantwoording te vereenvoudigen en werkzaamheden van de accountant in het controleprotocol WNT dienovereenkomstig te beperken tot concrete en eenduidige toetspunten, niet is opgevolgd. Ondanks de lopende wetsevaluatie van de WNT is het protocol voor 2020 uitgebreid met extra werkzaamheden op basis van aangepaste regelgeving.

WNT-wetsevaluatie

Op dit moment loopt de tweede wetsevaluatie van de WNT. De NBA heeft hieraan reeds een bijdrage geleverd. In deze bijdrage roept de NBA de politiek op om de WNT-regelgeving nadrukkelijk te vereenvoudigen, de maatschappelijke kosten ervan terug te dringen, een baten/lasten-analyse op basis van potentiële risico's uit te voeren en te zoeken naar alternatieve beheersingsinstrumenten.

Recent voerde het Ministerie in samenwerking met de NBA ook een doelmatigheidsonderzoek onder accountants uit. Ook daaruit bleek de ingewikkeldheid van de regelgeving en de controle daarvan door accountant.

Download

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol RTIV 2019

COPRO heeft Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2019) beoordeeld dat als Bijlage 4 onderdeel vormt de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV). 

Blauwe Brigade

De wijze waarop het accountantsprotocol is ontstaan vormt een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om hiermee de administratieve lastendruk te verlagen.

Het protocol is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van BZK, de Autoriteit wonen (Aw) , Aedes, de NBA Stuurgroep Woningcorporaties en COPRO.

Een en ander past ook in het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat het Ministerie, Aw, Aedes en WSW in december 2017 hebben afgesloten. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2019) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Download

oranje-lijn.png

Controleprotocol WNT 2019

COPRO heeft de Regeling controleprotocol WNT 2019 van het Ministerie van BZK beoordeeld. De regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2019.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Controleprotocol WNT 2019 op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar het protocol en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden. Het protocol valt in feite alleen nog door WNT-specialisten uit te voeren, terwijl de controle in veel gevallen tot onevenredige administratieve en controlelasten leidt (bijvoorbeeld in de sectoren zorg en onderwijs). Ook uit de reviews die door de Audit Dienst Rijk (ADR) op accountantsdossiers worden uitgevoerd blijkt de ingewikkeldheid van de materie. Daarom acht COPRO het protocol uitvoerbaar onder voorbehoud

Voor de bijbehorende kanttekeningen verwijst COPRO naar haar eindoordeel over het Controleprotocol WNT 2018. COPRO constateert dat haar advies om reeds vanaf 2019 de WNT-verantwoording te vereenvoudigen en werkzaamheden van de accountant in het controleprotocol WNT dienovereenkomstig te beperken tot concrete en eenduidige toetspunten, niet is opgevolgd. Het is nu wachten op de uitkomsten van de Tweede Wetsevaluatie WNT. Hierbij worden ook accountants betrokken. De NBA werkgroep WNT zal tijdens deze evaluatie voorstellen doen ter vereenvoudiging van de WNT en de controle op de naleving van de WNT.

oranje-lijn.png

Controleprotocol WNT 2018

COPRO heeft de Regeling controleprotocol WNT 2018 van het Ministerie van BZK beoordeeld. De regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2018.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Controleprotocol WNT 2018 op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar het protocol en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden. Het protocol valt in feite alleen nog door WNT-specialisten uit te voeren, terwijl de controle in veel gevallen tot onevenredige administratieve en controlelasten leidt (bijvoorbeeld in de sectoren zorg en onderwijs). Daarom acht COPRO het protocol uitvoerbaar onder voorbehoud.

Kanttekening COPRO
COPRO constateert dat het stelsel aan WNT-regelgeving te uitgebreid, complex en op onderdelen niet eenduidig is:

 • De uitgebreidheid van de WNT-regelgeving blijkt reeds uit onderstaande opsomming van regels en wetten:
  • Wet normering topinkomens
  • Uitvoeringsbesluit WNT
  • Uitvoeringsregeling WNT
  • Beleidsregels WNT 2018
  • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014
  • Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
  • Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector
  • Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
 • Dat de WNT-regelgeving complex is blijkt uit de opeenvolging van overgangsrecht, afbouwregelingen en reparatiewetgeving. In plaats van vereenvoudiging leidt dit tot nog meer complexiteit. Daarnaast kan spanning met andere wetgeving ontstaan (waaronder het arbeidsrecht en de belastingwetgeving), omdat de terminologie van de WNT hier niet parallel aan loopt. Zo wijkt de definiëring van het begrip bezoldiging in de WNT net iets af van die in het belastingrecht, waardoor een bepaalde component in de ene wet wel en in de andere niet tot het loon wordt gerekend.

 • Dat de WNT-regelgeving op onderdelen niet eenduidig is blijkt uit het feit dat voor de interpretatie van de WNT-regelgeving ook de vragen en antwoorden alsmede het verantwoordingsmodel WNT op de website www.topinkomens.nl van het ministerie van BZK geraadpleegd moeten worden. Dan nog kan het misgaan, omdat rechterlijke uitspraken soms laten zien dat de interpretatie van de WNT-regelgeving juridisch net anders uitvalt. Zo oordeelde de rechter recent dat de overgangspremie VPL (betaald voor VUT/prepensioen) toch niet valt aan te merken als bezoldiging in de zin van de WNT als hier geen materieel voordeel uit voortvloeit.

Al deze factoren werken niet alleen belemmerend bij het opstellen van de WNT-verantwoording door de WNT-instellingen, maar ook voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van het controleprotocol WNT door accountants. De details van de WNT-regelgeving zijn in feite alleen nog door specialisten te doorgronden.

Advies COPRO
COPRO adviseert het ministerie om reeds vanaf 2019 de WNT-verantwoording te vereenvoudigen en werkzaamheden van de accountant in het controleprotocol WNT te beperken tot concrete en eenduidige toetspunten, om op deze wijze de administratieve lasten te beperken. Dit als voorschot op de Tweede Wetsevaluatie WNT die pas eind 2020 tot rapportage zal leiden. Het advies van COPRO past binnen de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om zo het inzicht in de naleving ervan te verbeteren.

oranje-lijn.png

Accountantsprotocol RTIV 2018

COPRO heeft Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2018) beoordeeld dat als Bijlage 4 onderdeel vormt de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV). 

Bij verslagjaar 2018 is kritisch bezien in hoeverre de administratieve lasten voor woningcorporaties verder beperkt konden worden zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van het toezicht. Zo is het aantal onderdelen in rubriek B waarbij Assurance wordt gevraagd teruggebracht van 21 over verslagjaar 2017 naar 12 over verslagjaar 2018.

In rubriek C is het aantal onderdelen waarbij Assurance wordt gevraagd teruggebracht van 17 over verslagjaar 2017 naar 11 over verslagjaar 2018. Het accountantsprotocol over verslagjaar 2018 is tenslotte twee weken eerder gepubliceerd dan in 2017. Voor komende jaren wordt een verdere inperking van het protocol voorzien zodra SBR-rapportage is ingevoerd.

Blauwe Brigade

De wijze waarop het accountantsprotocol is ontstaan vormt een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om zo het inzicht in de naleving ervan te verbeteren.

Het protocol is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van BZK, de Autoriteit wonen (Aw) , Aedes, de NBA Stuurgroep Woningcorporaties en COPRO.

Een en ander past ook in het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat het Ministerie, Aw, Aedes en WSW in december 2017 hebben afgesloten. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2018) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.