Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS opnieuw beoordeeld (update versie 4 van april 2020). De Kaderregeling harmoniseert sinds april 2016 de subsidieverlening door drie ministeries. Iedere nieuwe subsidieregeling moet aan de eisen van de Kaderregeling voldoen.

Bij de Kaderregeling hoort een uniform accountantsprotocol: het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het ministerie van VWS heeft dit protocol opgesteld als basis voor specifieke subsidieregelingen van OCW, SZW en VWS. De nieuwste versie van het protocol is aangepast aan de meest recente NBA voorbeeldteksten. Ook zijn op advies van COPRO diverse verduidelijkingen en aanscherpingen doorgevoerd. De belangrijkste verbetering is het facultatief maken van de Standaard 4400N opdracht, deze wordt alleen nog in bijzondere gevallen voorgeschreven. Bovendien mogen in een subsidiebeschikking alleen aanvullende eisen opgenomen worden als duidelijk is aangegeven of en hoe de accountant hierbij een rol vervult.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (versie april 2020) een goed uitgangspunt vormt voor het ontwikkelen van specifieke protocollen. Hoewel het protocol op zich vaktechnisch uitvoerbaar is, geeft COPRO toch als eindoordeel: uitvoerbaar onder voorbehoud.

Dit voorbehoud betreft drie punten:

  • De uitwerking van het basisprotocol tot een afgeleid protocol voor de specifieke subsidieregeling. Pas op dit niveau valt te beoordelen of het protocol inderdaad uitvoerbaar is. Als in het afgeleide protocol niet-controleerbare eisen worden opgenomen, dan wordt het hierdoor alsnog niet-uitvoerbaar. Dit betekent dat afgeleide protocollen altijd aan COPRO voorgelegd moeten worden.
  • De uitvoerbaarheid van de opdracht hangt bovendien af van de invulling van eventuele aanvullende eisen in de subsidiebeschikking. Uitgewerkt moet zijn wat daarvoor het te hanteren normenkader is, welke foutdefinities hierbij gelden en welke werkzaamheden van de accountant worden verwacht.
  • Slechts in uitzonderingsgevallen moet een Standaard 4400N rapportage worden voorgeschreven. Ook dan is de concrete invulling van de werkzaamheden bepalend of dit deel van het protocol uitvoerbaar is.

Advies COPRO

Omdat vaak verwarring bestaat over de te gebruiken versie van het protocol en omdat de 4400N opdracht bij bestaande subsidieregelingen vaak komt te vervallen als gevolg van de Coronacrisis, geeft COPRO twee adviezen mee:

  • Publiceer op de DUS-I homepagina een lijst met subsidieregelingen waarbij het 4400N rapport niet meer verplicht is.
  • Hanteer voor de invoering van de nieuwe versie van een protocol een vast tijdstip, bijvoorbeeld voor subsidies die worden verstrekt vanaf 1 juli 2020. De zinsnede op het voorblad van het protocol 'Geldend vanaf 3 mei 2020 voor alle dan nog niet ingediende of qua accountantsproducten incomplete aanvragen tot subsidievaststelling met een verleend subsidiebedrag van € 125.000' zorgt voor verwarring. Dit zou kunnen betekenen dat de accountant die bij een bestaande subsidieregeling vóór 3 mei de controle heeft afgerond, maar nog geen verklaring heeft verstrekt, alsnog het nieuwe protocol moet toepassen.