Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

COPRO heeft het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS beoordeeld (update versie april 2019). De Kaderregeling harmoniseert sinds april 2016 de subsidieverlening door drie ministeries. Iedere nieuwe subsidieregeling moet aan de eisen van de nieuwe Kaderregeling voldoen.

Bij de Kaderregeling hoort een uniform accountantsprotocol: het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het ministerie van VWS heeft dit modelprotocol ontwikkeld op basis van het protocol van de oude Kaderregeling van VWS. De nieuwste versie van het protocol aangepast aan de meest recente NBA voorbeeldteksten.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (versie april 2019) op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar dat de nodige vraagtekens gesteld moeten worden bij het standaard voorschrijven van een Standaard 4400N opdracht. COPRO heeft vastgesteld dat in veel van dit modelprotocol afgeleide protocollen een Standaard 4400N opdracht staat, zonder dat dit feitelijk iets toevoegt aan de eindverantwoording. Daarom heeft COPRO haar oordeel over het modelprotocol aangepast van uitvoerbaar naar uitvoerbaar onder voorbehoud:

  • De Standaard 4400N opdracht zou niet verplicht moeten zijn. Per subsidieregeling dient vooraf een kosten/baten analyse gemaakt te worden. Alleen in bijzondere gevallen, als een 4400N opdracht daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft, zou deze voorgeschreven kunnen worden. Hiermee worden zinloze rapportages zoveel mogelijk voorkomen en blijven de administratieve lasten voor de instelling beperkt.
  • Het oordeel van COPRO heeft uitsluitend betrekking op bovengenoemde versie van het modelprotocol en geldt niet automatisch voor daaruit afgeleide protocollen bij specifieke subsidieregelingen. Deze zullen afzonderlijk aan COPRO voorgelegd moeten worden.

VWS wijzigt Kaderregeling op advies NBA

Het Ministerie van VWS stelt het rapport van feitelijke bevindingen vanaf 2020 niet meer verplicht voor subsidieregelingen die vallen onder de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Bij subsidies die nog onder de eerder Kaderregeling vallen wordt per subsidieregeling bekeken of het rapport alsnog kan vervallen. Lees het nieuwsbericht 'VWS wijzigt Kaderregeling op advies NBA' ┬╗

Zodra het Ministerie het Accountantsprotocol aan deze wijziging heeft aangepast zal COPRO haar oodeel over het protocol opnieuw bepalen.

Gebruik verouderde protocollen

De dienst DUS-I van het Ministerie VWS heeft vastgesteld dat accountants regelmatig verouderde versies van het protocol gebruiken. Dit zorgt voor veel extra werk bij de dienst en leidt tot vertraging en extra kosten voor de betreffende instelling. De dienst heeft de NBA hierover per brief geïnformeerd. COPRO roept accountants daarom op, bij een controle van een subsidieregeling die valt onder de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS altijd op de betreffende webpagina van COPRO te kijken. Daarop staat de meest actuele protocol.