EU F-Gas Regulation

In het kader van de F-gassenverordening nr. 517/2014 van de EU (Fluorinated greenhouse gases) dient een ‘verificatie’ plaats te vinden van F-gas rapportages.  Doel hiervan is het milieu te beschermen door de uitstoot van F-gassen te verminderen. De vermindering wordt gerealiseerd via periodiek afnemende quota. Bedrijven rapporteren zelf hoeveel F-gassen ze op de markt brengen in relatie tot hun quotum. De effectiviteit van dit systeem valt of staat dus met de betrouwbaarheid van deze rapportages.

Verificatie

Voor de verificatie kan onderscheid worden gemaakt tussen de invoer van F-gassen in voorgevulde apparatuur en de productie/invoer van F-gassen in bulk. Voor de eerste verificatie is vooral relevant het document Imports of pre-charged equipment (versie 2.6, februari 2020), voor de tweede het document Discussion paper on elements relevant for independent auditors verifying reports on bulk imports and production of hydrofluorocarbons (HFCs) in accordance with Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases (versie 2.1, april 2020). Meer documentatie over de verificatie valt te vinden op de website van de EU Fluorinated greenhouse gases.

De EU noemt de in artikel 19 van de verordening genoemde controle van de F-gas rapportage een ‘verificatie’, waarover in een ‘verificatieverslag’ verslag moet worden uitgebracht. Een dergelijke opdracht valt aan te merken als een assurance-opdracht waarbij een assurance-rapport wordt afgegeven. Zo wordt in hoofdstuk 5 van de discussion paper (Verification requirements) gesproken over een reasonable level of assurance, waaronder hetzelfde moet worden verstaan als reasonable assurance volgens ISAE 3000. De verificatie mag volgens de verordening worden uitgevoerd door een auditor die geaccrediteerd is voor de verificatie van emissie-rapporten in het kader van het EU ETS of door een accountant die bevoegd is in de lidstaat waar de onderneming gevestigd is.

Advies COPRO

COPRO geeft accountants die bovengenoemde verificatie van de F-gassen rapportage willen uitvoeren de volgende adviezen mee:

  1. Bestudeer de relevante EU stukken alvoren de opdracht te accepteren. Let op de specifieke aandachtspunten. Als het verificatierapport niet voldoet aan de eisen van de EU kan het afgekeurd worden en moet er een nieuw rapport aangeleverd worden.
  2. De regelgeving en bijbehorende documenten zijn vrijwel jaarlijks aan verandering onderhevig. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de onderneming en de accountant om deze veranderingen actief in de gaten te houden.
  3. De accountant dient bij de uitvoering van de opdracht Standaard 3000A in acht te nemen en een assurance-rapport te gebruiken dat voldoet aan HRA III. Hierbij heeft hij twee opties:
    • opname van de door de EU vereiste elementen direct in het assurance-rapport.
    • opname van de door de EU vereiste elementen in een bijlage onder gelijktijdige verwijzing daarnaar in het assurance-rapport.

De EU heeft een model beschikbaar gesteld. Conform bovengenoemde twee opties kunnen de elementen uit dit model direct in het assurance-rapport worden opgenomen, of in een aparte bijlage. Als de EU modelrapportage niet wordt gebruikt, dienen in de rapportage door de accountant elk geval de in artikel 3 van de uitvoeringsverordening en de in de relevante documenten genoemde onderwerpen expliciet behandeld te worden:

image81hz.png

Bij vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Martijn Hildebrand van Rijkswaterstaat via martijn.hildebrand@rws.nl.