Het register op NBA.nl

Op 1 januari 2013 is de Wet op het accountantsberoep (Wab) in werking getreden. Krachtens de Wab zijn meer gegevens over de bij de NBA ingeschreven leden openbaar dan onder de  hiervoor geldende wet. Als gevolg daarvan zijn nu meer registergegevens openbaar en dus ook via NBA.nl te raadplegen.

Op grond van artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep bevat het register de volgende gegevens. De gegevens met een * worden niet getoond op NBA.nl:

  • de (achter)naam;
  • de voornamen*(wel: de initialen);
  • de geboortedatum*;
  • het kantooradres dan wel het adres van de organisatie of instelling waar de accountant werkzaam is;
  • de datum van inschrijving;
  • de titel;
  • de ledengroep waartoe de ingeschrevene behoort;
  • indien de opleiding van de ingeschrevene voldoet aan de eindtermen voor het uitvoeren van wettelijke controles: een aantekening daarvan;
  • opgelegde tuchtmaatregelen;
  • de datum van een doorhaling van een ingeschrevene.

Opgelegde maatregelen

De opgelegde tuchtmaatregelen blijven tot tien jaar na het opleggen van de maatregel in het register vermeld. Het register vermeldt geen tuchtrechtelijke maatregelen die voor de inwerkingtreding van de Wet tuchtrechtspraak accountants (op 1 mei 2009) zijn opgelegd.

Niet openbaar is de reden van de tuchtrechtelijke maatregel. Dit is dus ook niet uit de vermelding van de maatregel af te leiden. Het register meldt uitsluitend: waarschuwing, berisping, geldboete, tijdelijke doorhaling en doorhaling, alsmede de datum van de oplegging van de maatregel.

Privacy

In verband met de privacy van de leden van de NBA worden niet alle gegevens die in het register staan op deze site getoond. Gegevens die niet getoond worden zijn de geboortedatum en de volledige voornamen. Initialen worden wel getoond. Geboortedata en volledige voornamen zijn (omdat deze gegevens krachtens de Wab zijn opgenomen in het register én omdat ze volgens de wet inzichtelijk moeten zijn voor eenieder) wel opvraagbaar voor niet-leden bij de ledenadministratie, te bereiken via telefoonnummer 088 4960 200. Als lid kunt u de aanvullende informatie terugvinden op MijnNBA.nl

Doorhalingen en tijdelijke doorhalingen van inschrijvingen

Als de inschrijving van een persoon in het accountantsregister is doorgehaald, dan toont de NBA nog gedurende tien jaar dat de persoon ingeschreven is geweest. De naam van de persoon wordt dan wel getoond op de website, maar zonder de vermelding van de titel AA of RA. Tevens wordt de inschrijfdatum getoond en de datum waarop de inschrijving van de persoon in het accountantsregister is doorgehaald.

Als de inschrijving van een persoon in het accountantsregister tijdelijk is doorgehaald op last van de tuchtrechter, dan herleeft de inschrijving na verloop van de termijn waarvoor de tuchtrechter de tijdelijke doorhaling van de inschrijving heeft gelast. Gedurende die termijn wordt de naam van de betrokkene wel getoond maar ook zonder de vermelding van de titel AA of RA. De termijn waarin de tijdelijke doorhaling geldt, blijkt uit de toelichting op de tuchtrechtelijke maatregel.

Gebruik van de accountantstitels

Het is degene die niet is ingeschreven in het accountantsregister op grond van artikel 41, tweede lid van de Wet op het accountantsberoep verboden om anders dan in besloten kring de accountantstitels (de titel Accountants-Administratieconsulent, afgekort AA of Registeraccountant, afgekort RA) of de benaming accountant zonder nadere toevoeging dan wel in samenstelling of afkorting te voeren, dan wel zich zodanig te gedragen, dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk kan zijn gewekt, dat hij tot het voeren van die benaming gerechtigd is. Het maakt daarbij niet uit of de inschrijving is doorgehaald of tijdelijk is doorgehaald.