Visie accountancy
Een beroep met toekomst

Hoe ziet het vak van accountant er uit over tien, vijftien jaar? Hoe zorgen wij ervoor dat ons vak relevant blijft? Hoe zorgen we ervoor dat we niet worden vervangen door geavanceerde do-it-yourself-boekhoudprogramma's of robots? Kunnen wij het vertrouwen herstellen en zo ja, hoe? Hoe creëren we maatschappelijke waarde en versterken wij onze beroepsgroep? Relevante vragen waarmee de NBA, met behulp van haar leden de toekomstvisie voor het accountantsberoep in kaart gaat brengen.

Achtergrond
Vorig jaar begon de NBA met het visieproces ‘Een Beroep met Toekomst’. Hiermee wil de NBA een aantrekkelijk toekomstperspectief ontwikkelen voor het accountantsberoep. 

Startschot was het inspiratiedocument (pdf) dat in het najaar van 2016 werd opgesteld door de zogenoemde Arenagroep, een groep van ongeveer twintig 'koplopers en frisdenkers' van binnen en buiten het accountantsberoep. In de samenvatting (pdf) leest u welke perspectieven de Arenagroep ziet voor ons beroep.

In totaal bestaat het visieproces ‘Een Beroep met Toekomst’ uit 3 fases: verbreding, verdieping en verankering.

Fase 1 - verbreding
Fase 1 is gestart voorjaar 2017. Hierbij ging de NBA in gesprek met zo veel mogelijk leden, onder meer tijdens afdelingsbijeenkomsten en speciale evenementen. Totaal waren dit ruim 30 verbredende visiediscussies. De eerste fase werd in juli 2017 afgerond met een samenvattend verslag.

Fase 2 - verdieping
Fase 2 stond in het teken van de Verdieping. In vier themagroepen werden betrokkenen en experts gevraagd om mee te denken, waarna de leden werden geconsulteerd over de visie. Fase 2 is begin 2018 afgesloten met de publicatie van het definitieve visiedocument.

Fase 3 - verankering
Fase 3 is eind januari 2018 gestart. Dit betreft de verankering van het visiedocument in een meerjarenplan / Vernieuwingsagenda dat / die zal worden besproken in de ALV van juni 2018.

oranje-lijn.png