Theoretische opleiding Assurance

Sinds januari 2016 zijn nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen vastgesteld.

Kenmerkend en onderscheidend voor de opleiding tot accountant is de te verwerven deskundigheid op het gebied van auditing & assurance. De opleidingen kennen een brede, gemeenschappelijke theoretische basis, die wordt aangevuld met één van de hierna genoemde oriëntaties. De opleiding is  gericht op de startbekwame accountant, die zich na het verwerven van de accountantstitel verder zal ontwikkelen en desgewenst zal specialiseren.

Opleidingsoriëntaties 

Je kunt kiezen (in de loop van de studie) uit twee verschillende opleidingsoriëntaties na afronding van de bacheloropleiding (hbo, hogescholen) of de masteropleiding (wo, universiteit):

 • de oriëntatie Assurance, die opleidt voor de assurance-functie in de ruimste zin van het woord, waaronder ook de (wettelijke) controle van jaarrekeningen;
 • de oriëntatie ‘Accountancy’, met twee varianten:  
  • Accountancy-MKB: gericht op accountants die adviserende werkzaamheden verrichten voor het MKB; en
  • Accountancy-Finance: gericht op accountants die in een financiële functie werken. 

De universiteiten bieden vooralsnog alleen de oriëntatie Assurance aan, terwijl de hogescholen voorlopig alleen de oriëntatie Accountancy-MKB aanbieden. Wil je meer informatie ontvangen over de oriëntatie Accountancy neem dan contact op met één van de hogescholen.

Oranje lijn

Opbouw van de opleiding

De opleiding tot RA bestaat uit een theoretische opleiding op wo-niveau (universitair niveau) en een driejarige praktijkopleiding. De eerste fase van de opleiding kan een hbo- of een universitaire Bachelor of Science (BSc.) Accountancy-opleiding of een aan accountancy verwante opleiding, zoals bijvoorbeeld Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde, zijn. De universitaire Bacheloropleiding geeft direct toegang tot de universitaire Master of Science (MSc.) Accountancy-opleiding.

Na de hbo-BSc. opleiding volgt eerst een schakelprogramma alvorens in te kunnen stromen in de universitaire MSc.-opleiding. Een algemene eis om toegelaten te worden tot de Postmaster RA-opleiding is dat een mastergraad moet zijn behaald. Na afronding van de masteropleiding volgt dan nog de (parttime) Postmaster RA-opleiding. De op accountancy gerichte masteropleidingen geven de beste aansluiting op de Postmaster RA-opleiding.

Assurance

De RA-opleiding, gericht op de oriëntatie Assurance, leidt op voor de assurancefunctie in de ruimste zin van het woord, waaronder ook de wettelijke controle van jaarrekeningen. Dit betekent dat in de opleiding veel aandacht wordt besteed aan verschillende soorten assurancewerkzaamheden die accountants kunnen verrichten.

Daarnaast is kennis en begrip van het verrichten van aan assurance verwante en overige opdrachten van belang. Het accent in het theoriedeel van de opleiding ligt echter op het kunnen uitvoeren van (wettelijke) controleopdrachten van financiële verantwoordingen. Kennis, begrip en toepassing van de controlestandaarden die zien op de jaarrekeningcontrole is eveneens van belang voor het uitvoeren van andere assuranceopdrachten en aan assurance verwante opdrachten.

De opleiding met oriëntatie Assurance richt zich op toekomstige openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants die assurance in brede zin verschaffen. Vanzelfsprekend staat bij het uitvoeren van assurance-opdrachten het belang van het maatschappelijk verkeer (publiek belang) centraal.

Oranje lijn

Praktijkopleiding

Tijdens de praktijkopleiding, die zoveel mogelijk samenloopt met het laatste deel van de theorieopleiding, moet je de verworven theoretische kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk in de beroepspraktijk kunnen toepassen. Evenals de theoretische opleiding kent de praktijkopleiding de hiervoor genoemde oriëntaties Accountancy (MKB respectievelijk Finance, waarvan de laatste variant in ontwikkeling is; de theoretische fase wordt op hbo-niveau aangeboden) en Assurance (de theoretische fase wordt op universitair niveau aangeboden). De inhoud van de oriëntaties verschilt, maar ook in de praktijkopleiding is er een gemeenschappelijke basis met betrekking tot het opdoen van ervaring in assurancewerkzaamheden. De eindtermen die zien op de praktijkopleiding met oriëntatie Assurance omvatten het brede terrein van assurance met een nadruk op de jaarrekeningcontrole.

Opleiding tot RA samengevat

 • Wo-Bachelor of Science (BSc.) Accountancy opleiding of aanverwante accountancy opleiding* + Master of Science (MSc.) Accountancy opleiding + Postmaster RA-opleiding, oriëntatie Assurance +  Praktijkopleiding, oriëntatie Assurance
 • Beroeps- en lidmaatschapstitel RA (met aantekening), oriëntatie Assurance

* Mocht je een andere vooropleiding hebben afgerond, bijvoorbeeld de hbo-BSc. Accountancy opleiding, dan kan het vervolgtraject langer zijn.

Oranje lijn

Aanbod theoretische opleiding Assurance en praktijkopleidingen

De theoretische opleiding Assurance wordt verzorgd door één HBO instelling (opleiding AA Assurance) en zeven universiteiten (opleiding RA Assurance) in Nederland.

Meer informatie over de HBO opleiding en de instroommogelijkheden kan worden opgevraagd bij onderstaande HBO:

Meer informatie over de universitaire opleidingen en de instroommogelijkheden kan worden opgevraagd bij onderstaande universiteiten:

De Nyenrode Business Universiteit is de enige universiteit die de gehele theoretische opleiding volledig in deeltijd aanbiedt. Bij de overige universiteiten worden de bachelor en de masterprogramma's in voltijd en soms ook in deeltijd aangeboden. De Postmaster RA-opleiding wordt alleen in deeltijd aangeboden.

Oranje lijn

Rol NBA bij opleidingen geregeld in de Wet op het accountantsberoep

De opleiding tot registeraccountant is geregeld in de Wet op  het accountantsberoep en omvat een:

 • theoretische opleiding op wo-niveau;
 • een praktijkopleiding.

Afronding van zowel de theoretische opleiding als de praktijkopleiding geeft het recht op inschrijving in het Accountantsregister en daarmee tot het voeren van de wettelijk beschermde RA-titel.

De NBA:

 1. verzorgt de praktijkopleiding en het praktijkexamen;
 2. stelt van een beroepsprofiel vast; het beroepsprofiel beschrijft op hoofdlijnen de mogelijke functies en werkzaamheden die registeraccountants kunnen uitoefenen en dient als referentiekader voor de accountantsopleidingen en de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA); en
 3. neemt het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels af.

Sinds het in werking treden van de Wta (2006) is de NBA, en waren haar rechtsvoorgangers het NIVRA en de NOVAA, niet langer gerechtigd tot het doen van bindende uitspraken over het theoretisch deel van de accountancy opleidingen. Vragen over toelatingseisen tot de theoretische opleidingen, theoretische deficiënties e.d. kunnen het beste gesteld worden aan de daarvoor geaccrediteerde en aangewezen hbo- en wo-instellingen.

Oranje lijn

Inschrijving bij de NBA

Nadat je aan alle opleidingseisen (theorie en praktijk) hebt voldaan, en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen, volgt inschrijving in het register van de NBA. Vanaf het moment van inschrijving, ben je gerechtigd tot het voeren van de wettelijk beschermde titel Registeraccountant (RA).