Verplichte cursussen RA

Dit is gearchiveerde informatie over de praktijkopleiding onder de oude eindtermen van de CEA."

 

Er zijn twee verplichte cursussen. We raden je aan om deze cursussen zo snel mogelijk af te ronden. Zo geldt als voorwaarde dat je pas kunt deelnemen aan het mondelinge examen wanneer je alle verplichte cursussen hebt gevolgd. 

Training Professioneel-Kritische Instelling (PKI)

In het huidige theoretische onderwijs wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan PKI. Indien het vak Financial Auditing niet is gevolgd in of na het studiejaar 2012/2013 moet een verklaring of bewijs van deelname worden ingeleverd waaruit blijkt dat de PKI training is gevolgd.

Voor anderen geldt dat vooraf aan het mondelinge examen de PKI training moet zijn gevolgd in één van de volgende varianten:

 • assurance (ook de gemengde assurance/samenstelvariant, die door SRA wordt aangeboden voldoet);
 • voor intern accountants;
 • voor overheidsaccountants.

De training bestaat uit drie onderdelen:

 1. een (online) pre-learningmodule (2 uur);
 2. een training a.d.h.v. dilemma’s, waarin ingevulde vragenlijsten uit de pre-learningmodule aan de orde komen (6 uur);
 3. een terugkomdag / workshop (4 uur)*.

De training wordt in de meeste gevallen intern georganiseerd. Bekijk het overzicht erkende PE-instellingen voor deelname bij andere instellingen. Voor overheidsaccountants wordt de training verzorgd door De Rijksacademie in samenwerking met NBA opleidingen.

 * Tot 1 januari 2013 gold dat de workshop ook na het examen kon worden gevolgd. Deze overgangsregeling is nu niet meer van toepassing.

oranje-lijn.png

Training Zeg wat je ziet

De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft besloten een onderdeel van de training 'Zeg wat je ziet' voor AA- en RA-trainees verplicht te stellen in het kader van de praktijkopleiding. Eerder stelde het Bestuur van de NBA de training verplicht voor de openbaar, de interne en de overheidsaccountants in het kader van de Permanente Educatie-regeling. De verplichting voor trainees geldt uitsluitend voor het onderdeel ‘Het communiceren van signalen’. De onderdelen 'kennistoets' en 'dossiermentoring' zijn dus voor trainees niet verplicht.

De training is onverdeeld in diverse varianten. Je kunt kiezen uit de volgende training:

 • Intern;
 • Samenstel;
 • Controle of op de locatie Caribisch gebied.

Voor de verplichtstelling van de training 'Zeg wat je ziet' gelden de volgende bijzondere bepalingen:

 • Trainees die voor 1 september 2014 deelnemen aan het afsluitende mondeling examen of aan het eindgesprek van hun praktijkopleiding zijn vrijgesteld van deze verplichting;
 • Trainees die kunnen aantonen dat de inhoud van de training overeenkomt met hetgeen is behandeld in hun theoretische opleiding, kunnen een vrijstelling van deze verplichting aanvragen. Hiervoor is een schriftelijke verklaring van de onderwijsinstelling nodig waaruit blijkt dat de inhoud van de communicatietraining van de training 'Zeg wat je ziet' op vergelijkbare wijze aan de orde is gekomen in het theoretische opleidingsprogramma.

Bij sommige organisaties hebben de accountants vrijstelling gekregen voor de trainingsverplichting voor 'Zeg wat je ziet' door de voorgeschreven interne opleidingsprogramma's. Wanneer een trainee werkzaam is bij zo een organisatie en tijdens de praktijkopleiding het interne opleidingsprogramma volgt op grond waarvan de vrijstelling aan de accountants van de organisatie is verleend, wordt aan de trainee eveneens vrijstelling voor de training 'Zeg wat je ziet'.

Jouw stagebureau bepaalt of aan de verplichting voldaan is en of een bijzondere bepaling op jouw situatie van toepassing is.