Vacature: Voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op zoek naar een voorzitter voor de Commissie voor de bezwaarschriften.

De NBA is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat veel van de besluiten die de NBA neemt ‘Awb-besluiten’ zijn. Belanghebbenden kunnen tegen zo’n besluit formeel bezwaar instellen. Is degene die bezwaar maakt het met de beslissing op bezwaar niet eens, dan kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Voor de NBA is dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Het is van belang dat de NBA zorg draagt voor een goede en tijdige afhandeling van bezwaren en daarbij vervult de Commissie voor de bezwaarschriften een belangrijke rol. Deze commissie adviseert de NBA over de inhoud van de beslissing die op een bezwaar moeten worden genomen. Meestal is dat het bestuur van de NBA.

Taken en samenstelling van de Commissie voor de bezwaarschriften

De NBA heeft de voorbereiding van een beslissing op bezwaar opgedragen aan de Commissie voor de bezwaarschriften. De Commissie voor de bezwaarschriften heeft daarmee tot taak om een bezwaarde te horen over het bezwaar en daarna de NBA schriftelijk te adviseren over de te nemen beslissing. De commissie wordt ondersteund door twee secretarissen. De secretarissen zijn tevens belast met het opstellen van het concept van het advies van de commissie aan de NBA.

De Commissie voor de bezwaarschriften is een adviescommissie in de zin van artikel 7:13 van de Awb. Dat artikel bepaalt dat de commissie bestaat uit een voorzitter (deze vacature) die niet werkzaam is on de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (de NBA) en twee andere leden. Van de twee andere leden, is één lid evenmin werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de NBA (extern lid). Het tweede lid is wel werkzaam bij de NBA (intern lid).

Taken voorzitter

De voorzitter heeft onder meer tot taak:

  • het leiden van de hoorzittingen naar aanleiding van een ingediend bezwaar;
  • het beoordelen van de concepten van adviezen;
  • het bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de Commissie voor de bezwaarschriften.

Profiel voorzitter

  • ervaring met het bestuursrecht en bestuursprocesrecht
  • affiniteit met accountancy
  • inlevingsvermogen
  • analytisch vermogen
  • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • leiderschap en ervaring met het optreden als voorzitter tijdens hoorzittingen

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is onder meer afhankelijk van het aantal bezwaarschriften dat de NBA ontvangt.

Benoeming

De benoeming vindt plaats voor de duur van vier jaar. Herbenoeming is eenmalig mogelijk voor eveneens een periode van vier jaar. De functie van voorzitter is onverenigbaar met een functie die onder de verantwoordelijkheid van de NBA wordt uitgeoefend, waaronder het lidmaatschap van het NBA-bestuur of een arbeidsovereenkomst met de NBA.

Presentiegeld

De voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften ontvangt een vaste vergoeding voor de werkzaamheden volgens het Besluit kostenvergoedingen leden van de Commissie voor de bezwaarschriften. Voor de behandeling van een bezwaarzaak ontvangen de leden van de commissie (waaronder ook de voorzitter) presentiegeld.

U kunt tot en met vrijdag 28 mei 2021 reageren door uw reactie en cv te mailen naar de heer mr. A. Sukkel (a.sukkel@nba.nl).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. A. Sukkel (020 301 0284 / a.sukkel@nba.nl).