Vacature: voorzitter Klachtencommissie NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op zoek naar een voorzitter voor de Klachtencommissie van de NBA.

Een goed functionerende Klachtencommissie is van essentieel belang voor het imago van de accountant. Ondernemers moeten er op kunnen vertrouwen dat de dienstverlening van de accountant voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels (VGBA). Eventuele klachten moeten serieus worden genomen. Dat gebeurt onder meer door de Klachtencommissie.

Taken en samenstelling Klachtencommissie

De Klachtencommissie is in mei 2009 opgericht en heeft tot taak het op een zorgvuldige wijze klachten tegen accountants te behandelen. De klachtenprocedure is er mede op gericht partijen nader tot elkaar te brengen.

De Klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier AA-leden en vier RA-leden en wordt bijgestaan door twee secretarissen.

Wat houdt de functie in

De voorzitter dient:

 • de eenheid binnen de Klachtencommissie te bewaken;
 • de Klachtencommissie waar nodig naar buiten toe te vertegenwoordigen;
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van het beleid van de Klachtencommissie; en
 • hoorzittingen voor te zitten.

Tevens is aan de voorzitter bij de uitvoering van de Verordening op de klachtbehandeling op een aantal momenten in de klachtenprocedure beslissingsbevoegdheid toegekend.

Wat vragen wij

Gelet op de taken van de voorzitter zoekt het bestuur van de NBA een kandidaat die beschikt over:

 • een AA of RA-titel en die openbaar accountant is;
 • ruime ervaring in de openbare praktijk;
 • actuele kennis vaktechniek en gedrags- en beroepsregels;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • leiderschap en ervaring met het optreden als voorzitter;
 • mediationvaardigheden (het zijn van mediator is een pré);
 • analytisch vermogen;
 • ervaring om standpunten te kunnen overbruggen (zowel ten opzichte van de bij een klacht betrokken partijen als intern); en
 • inlevingsvermogen

Gelet op de aard van de functie dient de kandidaat van onbesproken gedrag te zijn.   

Tijdsbesteding en vergoeding

De tijdsbesteding is onder meer afhankelijk van het aantal klachten dat bij de Klachtencommissie wordt ingediend.

Gemiddeld zal de voorzitter één hoorzitting per maand voorzitten met de daaraan verbonden voorbereidende werkzaamheden, zoals het inlezen in het dossier en het voeren van vooroverleg met de leden van de Klachtencommissie als ook actief betrokken zijn bij de totstandkoming van de beslissing.

Daarnaast heeft de voorzitter wekelijks (schriftelijk) contact met het secretariaat van de Klachtencommissie over nieuwe en lopende klachtprocedures en vindt er periodiek overleg plaats met onder andere de plaatsvervangend voorzitter en de leden van de Klachtencommissie.

De kandidaat dient derhalve qua tijdsbesteding ruim beschikbaar te zijn.

De voorzitter van de Klachtencommissie ontvangt een vaste vergoeding per kwartaal. Tevens ontvangt de voorzitter voor de behandeling van een klacht presentiegeld en een eventuele reistijd- c.q. kostenvergoeding overeenkomstig de op de Verordening op de kostenvergoedingen gebaseerde vergoedingsregeling Klachtencommissie.

Benoeming

De NBA streeft ernaar om de benoeming per 1 juli 2021 in te laten gaan. Dit is het moment dat de benoeming van de huidige voorzitter afloopt. De benoeming is voor de duur van vier jaar. Eventuele herbenoeming is eenmalig en geldt eveneens voor een periode van vier jaar.

Onverenigbare functies

Het lidmaatschap van de Klachtencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de NBA, de Accountantskamer, de Raad voor Geschillen en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de secretarissen van de Klachtencommissie, mevrouw mr. H.C. (Marieke) van der Meer (020 301 0453 / m.vandermeer@nba.nl) of mevrouw mr. F.B. (Frederique) Vles-Jager (020 301 0312 / f.vles-jager@nba.nl).


Uw sollicitatie met motivatie en CV ontvangen wij graag vóór 15 maart 2021. U kunt het gevraagde richten aan het secretariaat van de Klachtencommissie NBA: klachtencommissie@nba.nl.