Vacature: plaatsvervangend voorzitter voor de Raad voor Toezicht

De NBA zoekt een enthousiaste plaatsvervangend voorzitter voor de Raad voor Toezicht die samen met anderen een actieve bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van het accountantsberoep. 

Per 30 mei 2024 is er plaats voor: 

Een plaatsvervangend voorzitter die werkzaam is of is geweest als rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. De plaatsvervangend voorzitter is beoogd voorzitter per augustus 2026. Kandidaten kunnen zich vóór 19 februari 2024 aanmelden.

Wat doet de Raad voor Toezicht?

De Raad voor Toezicht geeft uitvoering aan de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen. Dit doet de raad onder meer door het laten uitvoeren van toetsingen en ontwikkelingsgesprekken. Enkele belangrijke taken die voortvloeien uit deze Verordening zijn: het bepalen van beleid over de uitvoering van het toezicht, het vaststellen van de eindoordelen over de uitgevoerde toetsingen en hertoetsingen, het in voorkomende gevallen voeren van gesprekken met diverse partijen, het adviseren over eventueel aan te spannen tuchtacties, het aanstellen van toetsers en het vaststellen van het toetsingsprotocol. 

De samenstelling van de Raad voor Toezicht weerspiegelt de gevarieerde beroepsgroep zowel in omvang van de accountantspraktijken, als in de verschillende werkzaamheden (controlerend, samenstellend, intern- of overheidsaccountant).  De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn werkzaam in de rechterlijke macht. 

 

kl_9556_TessavanSteijnMeijer_23maart2022.jpg
Tessa van Steijn-Meijer lid Raad voor Toezicht

"Zelf vind ik het inspirerend om samen te werken in een team van collega-raadsleden met verschillende disciplines om de kwaliteit van ons accountantsberoep nog verder te verbeteren. Het is leuk om niet alleen vaktechnisch bezig te zijn, maar ook communicatief. Het voeren van gesprekken met de personen achter de onder toezicht staande kantoren en toetsers, leveren hele waardevolle kennis op."

Wat vragen wij? 

We verwachten dat u: 

 • een goede gespreksleider bent die kan verbinden; 
 • beschikt over analytisch vermogen; 
 • goede communicatieve vaardigheden bezit; 
 • kan samenwerken; 
 • beschikt over bestuurlijke ervaring; 
 • in staat bent om u onafhankelijk en objectief op te stellen, in het bijzonder ten opzichte van de te toetsen organisaties; 
 • werkzaam bent of bent geweest als rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast en geen accountant bent; 
 • affiniteit hebt met kwaliteitsbevordering van het accountantsberoep en op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen rondom het beroep;  
 • het publieke belang onderkent dat door gebruikers van accountantsdiensten, stakeholders en maatschappij aan de accountant wordt toegekend; 
 • niet in relatie staat tot een accountantspraktijk of een accountantsafdeling, anders dan in een cliëntrelatie. 

Tijdsinvestering en vergoeding

De Raad voor Toezicht vergadert minimaal 12 keer per jaar (op woensdag). Deze vergaderingen kosten voorbereidingstijd. De raad voert gesprekken met accountantspraktijken en/ of toetsers, als daar aanleiding toe is. Deze gesprekken worden in wisselende samenstellingen gevoerd en zoveel als mogelijk gepland voorafgaand of aansluitend aan een raadsvergadering. 

De voorzitter neemt deel aan diverse overlegstructuren (ca. 8-15 keer per jaar), de plaatsvervangend voorzitter kan in voorkomende gevallen gevraagd worden hieraan deel te nemen. 

Leden van de Raad voor Toezicht hebben recht op een jaarlijkse vaste vergoeding, presentiegeld en een vergoeding van reistijdkosten. 

Aanmeldprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór 19 februari 2024 door een e-mail te sturen naar rvt@nba.nl.

Graag ontvangen wij:

 • een beknopte motivatie;
 • een CV.

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met een aantal leden van de Raad voor Toezicht en de geselecteerde kandidaten.

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het Bestuur van de NBA op voordracht van de Raad voor Toezicht. Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid kan eenmaal worden herbenoemd.

Wilt u meer informatie?

Mevrouw Eefje Nelwan (secretaris Raad voor Toezicht) en de heer Alexander Labohm (plaatsvervangend voorzitter Raad voor Toezicht) vertellen u graag meer over deze mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van en het vertrouwen in het accountantsberoep.

Contact

mr. E.M.A. (Eefje) Nelwan Secretaris Raad voor Toezicht 06-46110601