Vacature: plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie NBA (jurist)

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op zoek naar een jurist voor de functie van plaatsvervangend voorzitter voor de Klachtencommissie van de NBA.

 

Een goed functionerende Klachtencommissie is van essentieel belang voor het imago van de accountant. Ondernemers moeten er op kunnen vertrouwen dat de dienstverlening van de accountant voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels (VGBA). Eventuele klachten moeten serieus worden genomen. Dat gebeurt onder meer door de Klachtencommissie.

Taken en samenstelling Klachtencommissie

De Klachtencommissie is in mei 2009 opgericht en heeft tot taak het op een zorgvuldige wijze klachten tegen accountants te behandelen. De klachtenprocedure is er mede op gericht partijen nader tot elkaar te brengen. De Klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier AA-leden en vier RA-leden en wordt bijgestaan door een secretaris.

Wat houdt de functie in

De plaatsvervangend voorzitter heeft onder meer tot taak:
-    het met het secretariaat en de voorzitter afstemmen van de, door het secretariaat voorgestelde, wijze van klachtafhandeling;
-    het voorzitten van hoorzittingen;
-    het bijdragen aan de (nadere) ontwikkeling van het beleid van de Klachtencommissie NBA.
Tot slot vertegenwoordigt de plaatsvervangend voorzitter waar nodig de Klachtencommissie naar buiten toe.

Wat vragen wij

Gelet op de taken van de plaatsvervangend voorzitter zoekt de NBA een kandidaat die beschikt over:
-    ruime ervaring in het juridisch werkveld;
-    aantoonbare affiniteit met accountancy;
-    inlevingsvermogen;
-    analytisch vermogen;
-    uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
-    leiderschap.
Gelet op de aard van de functie dient de kandidaat van onbesproken gedrag te zijn.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is onder meer afhankelijk van het aantal klachten dat bij de Klachtencommissie wordt ingediend. In 2023 waren dit er 34. 
De hoorzittingen worden evenredig verdeeld over de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, met de daaraan verbonden voorbereidende werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan het inlezen in het dossier en het voeren van vooroverleg met de leden van de Klachtencommissie als ook actief betrokken zijn bij de totstandkoming van de beslissing.

Daarnaast heeft de plaatsvervangend voorzitter wekelijks (schriftelijk) contact met het secretariaat van de Klachtencommissie over nieuwe en lopende klachtprocedures en vindt er periodiek overleg plaats met onder andere de voorzitter en de leden van de Klachtencommissie.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij ruim beschikbaar is. 

Vergoeding

De plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie ontvangt een vaste vergoeding per kwartaal. Tevens ontvangt de plaatsvervangend voorzitter voor de behandeling van een klacht presentiegeld en een eventuele reistijd- c.q. kostenvergoeding op basis van het Besluit kostenvergoedingen leden van de Klachtencommissie, welke jaarlijks wordt geïndexeerd.

Benoeming

De NBA streeft ernaar om de benoeming uiterlijk 1 november 2024 in te laten gaan. Dit is het moment dat de benoeming van de huidige plaatsvervangend voorzitter afloopt. De benoeming is voor de duur van vier jaar. Eventuele herbenoeming is eenmalig en geldt eveneens voor een periode van vier jaar.

Onverenigbare functies

Het lidmaatschap van de Klachtencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de NBA, de Accountantskamer, de Raad voor Geschillen en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Interesse? 

U kunt tot 26 februari 2024 reageren door uw reactie en cv te mailen naar de secretaris van de Klachtencommissie NBA, mevrouw J.E.S. DeLuca-Baas LLB (j.deluca@nba.nl).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Klachtencommissie NBA, mevrouw J.E.S. DeLuca-Baas LLB (088 496 0236 / j.deluca@nba.nl).