Vacature: plaatsvervangend voorzitter BOB

De NBA is op zoek naar een plaatsvervangend voorzitter van het nieuw samen te stellen Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering (BOB). In het BOB, ga je samen met de voorzitter van het BOB en zeven andere leden een belangrijke bijdrage leveren aan het beroepsreglementeringsproces van de beroepsorganisatie. Ben je geïnteresseerd en heb je een visie hoe het maatschappelijk belang binnen het regelgevend proces nog beter te borgen? En kan je ook samen met de voorzitter leiding geven aan dit proces? Dan gaan we graag het gesprek aan met jou.

Over het BOB

Het BOB bestaat uit minimaal 9 leden, inclusief de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Het Belanghebbendenorgaan heeft tot taak:
a.    het adviseren van het College van beroepsreglementering (CB) bij het uitvoeren van haar taken in het kader van het beroepsreglementeringsproces van de beroepsorganisatie;
b.    het vaststellen of het CB zich bij de uitvoering van projecten gehouden heeft aan het beroepsreglementeringsproces van de beroepsorganisatie;
c.    het geven van advies met betrekking tot de reacties van de beroepsorganisatie op consultaties van de IAASB en de IESBA;
d.    het gevraagd en ongevraagd adviseren van het CB over zaken van maatschappelijk belang met betrekking tot de gedrags- en beroepsregels van de beroepsorganisatie.

Het Belanghebbendenorgaan kan in het kader van zijn taken externe deskundigen inschakelen.


Over het CB

Het College beroepsreglementering heeft tot taak:
a.    het voorbereiden van verordeningen en nadere voorschriften aangaande de gedrags- en beroepsregels voor accountants;
b.    het voorbereiden van toelichtingen en uitleg met betrekking tot door de beroepsorganisatie en andere wet- en regelgevers uitgegeven gedrags- en beroepsregels voor accountants of accountantseenheden;
c.    het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur of de ledenvergadering over de bevordering van de goede beroepsuitoefening door accountants.


Het College kan zich bij het uitvoeren van zijn taken laten ondersteunen door subcommissies, werkgroepen en projectgroepen. Er is ten minste een Subcommissie Assurance en een Subcommissie Ethiek. Het College kan in het kader van zijn taken externe deskundigen, waaronder accountants, inschakelen.

Samenwerking met NBA bestuur

De bevoegdheid tot het vaststellen van veel regelgeving is bij het bestuur belegd. Het bestuur legt gewijzigde of nieuwe verordeningen of nadere voorschriften, waarvoor zij niet is gedelegeerd, voor aan de ledenvergadering op basis van een eventueel naar aanleiding van de consultatie aangepaste uiting, een feedback statement naar aanleiding van de consultatie en de visie van het Belanghebbendenorgaan op het volgen van het regelgevend proces.


Profiel van de kandidaat

Wij verwachten van de plaatsvervangend voorzitter dat die samen met de voorzitter en de leden van het BOB het College beroepsreglementering (CB) adviseert en zorgt dat het regelgevend proces zorgvuldig en transparant verloopt, en voldoende rekening houdt met de maatschappelijke ontwikkelingen en belangen. U heeft kennis van en ervaring met accountants en hun dienstverlening en een goed besef van de maatschappelijk verantwoordelijkheid van de beroepsgroep. Voorts heeft u een goed overzicht van het maatschappelijk veld waarin de accountancy fungeert. 

De plaatsvervangend voorzitter mag een accountant zijn, maar geen openbaar accountant en niet in relatie staan tot een accountantseenheid, anders dan in een cliëntrelatie.


Herkent u uzelf hierin?

  • Bestuurlijke ervaring is een pre
  • U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden
  • U heeft een consensusgerichte instelling, tact, integriteit en moreel besef
  • U stelt kritische vragen en durft je eigen standpunt in te nemen en te verdedigen
  • U heeft teamspirit en een proactieve houding
  • U heeft gevoel bij de accountancysector en visie op de ontwikkeling van het vak en de beroepsreglementering


Tijdsbesteding

Het BOB vergadert ten minste vijf keer per jaar of zo dikwijls vaker als het orgaan nodig oordeelt. Daarnaast vragen wij voorbereidingstijd voor de vergaderingen, incidenteel tussentijdse schriftelijke inbreng en∕of een extra telefonisch overleg.

Aan een vergadering kan fysiek of op digitale wijze worden deelgenomen. Hier staat een vacatievergoeding tegenover.


Randvoorwaarden

De plaatsvervangend voorzitter wordt evenals de voorzitter door de ledenvergadering benoemd voor een periode van vier jaar op voordracht van de voorzitter van het bestuur. De plaatsvervangend voorzitter kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Diversiteitsbeleid NBA

De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van een diverse samenstelling.

Procedure

Kandidaten die belangstelling hebben worden uitgenodigd hun curriculum vitae met een korte motivatie vóór 22 januari 2024 te sturen naar e.steenwijk@nba.nl. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit de bestuursvoorzitter, één bestuurslid, voorzitter van het BOB en een extern lid. De directie van de NBA zal deze gesprekken ook bijwonen. De gesprekken zullen in februari 2024 plaatsvinden.