Vacature: Extern accountant voor de NBA Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP)

Verzekeringsmaatschappijen en (grote) pensioenfondsen zijn organisaties van openbaar belang (OOB's). Dat betekent dat ze een wezenlijke functie vervullen in de maatschappij en een centrale positie innemen in het financieel economisch systeem. In het voorjaar 2022 treedt de voorzitter, wegens het verstrijken van zijn tweede termijn, af. Hierdoor ontstaat per 1 april 2022 een vacature. Ben jij een betrokken extern accountant die als lid van de SVP een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het accountantsberoep? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op deze vacature. 

De SVP verzoekt kandidaten die als externe accountant werkzaam zijn bij een accountantskantoor in de controlepraktijk om te reageren op de vacature.

Commissie

 • De SVP signaleert thema's of onderwerpen die in de verzekerings- of pensioensector spelen, die maatschappelijke impact hebben, die risicovol zijn of kunnen worden en die relevant zijn voor de accountantsberoepsgroep en informatiebehoeften van stakeholders.
 • De SVP voert hierover actief en regelmatig de dialoog met stakeholders zoals de toezichthouders (DNB en AFM) en brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars, het Platform voor accountants en actuarissen (PAA) en de Pensioenfederatie).
 • De SVP bevordert, binnen de vernieuwingsagenda voor het accountantsberoep van de NBA, de maatschappelijke dialoog over de toegevoegde waarde van het accountantsberoep en ondersteunt de NBA-leden in de uitoefening en ontwikkeling van het beroep binnen deze sector in het publiek belang.
 • De SVP volgt de ontwikkelingen op Nationaal en Europees niveau (zoals bij Accountancy Europe en EIOPA).
 • De SVP bevordert de kwaliteit van werkzaamheden door informatie te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties, vaktechnische uitingen (zoals praktijkhandreikingen en alerts), en (het organiseren van) bijeenkomsten.

Deze functie houdt in

 • Betrokken deelname aan de (circa zes) SVP-bijeenkomsten door middel van het aandragen van actuele en maatschappelijk relevante thema's of onderwerpen die in de verzekerings- en pensioensector spelen, relevant voor de accountantsberoepsgroep en stakeholders;
 • Samen met de andere SVP-leden een actieve dialoog voeren met stakeholders (toezichthouders, brancheorganisaties). Dit betekent drie tot vier maal per jaar een overleg, met de noodzakelijke voorbereiding.

Deze functie vereist

 • Ervaring en werkzaam als (leidinggevende) accountant in de controlepraktijk;
 • Interesse in de ontwikkelingen binnen de verzekerings- en pensioenfondsensector;
 • Affiniteit met vaktechnische vraagstukken;
 • Goede samenwerking met beroepsgenoten;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Over de NBA

De NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 21.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, heeft de ledenvergadering van het NBA in december 2020 ingestemd met een nieuwe governance-structuur. In 2021 is de transitie van ledengroepen naar faculties en communities ingezet en zal zijn vervolg krijgen in 2022. De sectorcommissie verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen blijft hier haar rol vervullen, maar zal meer NBA-leden willen betrekken in de gehele keten, dus zowel externe accountants, interne accountants en de accountant in business.

Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie. Een die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden.

Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van commissie SVP krijgt u volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en uw kennis in te zetten voor belangrijke thema's binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Reageren

Mevrouw M. Klaver vertelt u graag meer over deze aantrekkelijke kans om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van en het vertrouwen in ons mooie beroep.

Of, zoals een van de leden van de commissie, mevrouw Astrid Langeveld RA het zegt: "De SVP-commissie wil de toegevoegde waarde van de externe accountant aan transparante informatievoorziening van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen bevorderen. Dit gaat verder dan de financiële verantwoording. Digitalisering en de ontwikkeling naar meer netwerkorganisaties maakt de samenwerking in de keten belangrijk en ook de rol van de interne auditor en de accountant in business in deze (verantwoordings)keten. Ik vind het belangrijk hier als internal auditor aan mee te werken."

We zien uit naar uw reactie en verwachten deze uiterlijk 21 januari 2021. U kunt uw korte motivatiebrief met cv sturen naar: m.klaver@nba.nl.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Melissa Klaver RA
secretaris SVP, senior beleidsmedewerker financiële instellingen NBA
E-mail: m.klaver@nba.nl
Telefoonnummer: 06-13154510