Vacature: drie accountants voor de Raad voor Geschillen

De NBA zoekt twee RA-accountants en een AA-accountant die zitting willen nemen in de Raad voor Geschillen NBA.

De Raad is samengesteld uit:

  • een voorzitter en twee plaatsvervangend voorzitters die allen rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast zijn
  • vier leden-AA’s en vier leden-RA’s
  • een jurist die de functie van secretaris vervult

Sinds kort is er plaats voor twee nieuwe RA-leden, en vanaf 1 december 2023 voor een AA-lid. De NBA streeft hierbij naar diversiteit op alle dimensies.

Wat biedt de functie?

De Raad voor Geschillen beslecht civielrechtelijke geschillen die de beroepsuitoefening van accountants raken. Geschillen kunnen – onder meer – gaan over:

  • de hoogte van declaraties van een accountant in relatie tot het verrichte werk of de kwaliteit ervan
  • het recht om stukken achter te houden bij wanbetaling
  • het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht (wanprestatie)
  • het door de accountant plegen van een onrechtmatige daad bij de uitoefening van zijn beroep

Een geschil wordt in beginsel beslecht door een voorzitter en twee leden. De beslissingen van de Raad hebben de vorm van bindend advies of arbitraal vonnis.

We verwachten dat u:

  • ruime ervaring heeft als (eindverantwoordelijk) openbaar accountant
  • een goed analytisch vermogen heeft
  • in staat bent een helder en bondig oordeel te formuleren

Ervaring met arbitrage of bindende advisering strekt tot aanbeveling.
Wij wijzen u er op dat het lidmaatschap van de Raad onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur van de NBA, de Klachtencommissie NBA, de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Tijdsbesteding en Vergoeding

De Raad voor Geschillen behandelt ongeveer 8 geschillen per jaar waarbij u als Lid bij enkele  zittingen zal worden ‘ingedeeld’. De zittingen kosten voorbereidingstijd. Leden van de Raad voor Geschillen die lid zijn van de NBA hebben recht op presentiegeld en een vergoeding van reistijdkosten.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór 15 februari 2024 door een e-mail te sturen met daarin uw CV en een beknopte motivatie aan de heer mr. J.H. (Jerry) Brohm, e-mail j.brohm@nba.nl.

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het Bestuur van de NBA op voordracht van de Raad voor Geschillen. Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid kan eenmaal worden herbenoemd.

Wilt u meer informatie?

Informatie over de Raad voor Geschillen kunt u hier vinden:

Voor meer informatie omtrent de Raad voor Geschillen NBA kunt u zich wenden tot de secretaris van de Raad voor Geschillen, mevrouw mr. A.J.F. Vokurka-Viruly, tel. (070) 365 99 33, e-mail raadvoorgeschillen.nba@scheer.nl.