Vacature: commissielid Klachtencommissie NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op zoek naar RA en AA-leden voor de Klachtencommissie van de NBA. 

Een goed functionerende Klachtencommissie is van essentieel belang voor het imago van de accountant. Ondernemers moeten er op kunnen vertrouwen dat de dienstverlening van de accountant voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels (VGBA). Eventuele klachten moeten daarom serieus worden genomen. Dat gebeurt onder meer door de Klachtencommissie van de NBA. 

Taken en samenstelling Klachtencommissie

 De Klachtencommissie is in mei 2009 opgericht en heeft tot taak op een zorgvuldige wijze klachten tegen accountants te behandelen. De klachtenprocedure is er mede op gericht partijen nader tot elkaar te brengen. De Klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier AA-leden en vier RA-leden en wordt bijgestaan door een secretaris. 

Wat houdt de functie in 

De RA- en AA-leden van de Klachtencommissie zijn belast met het behandelen van klachten tijdens de hoorzitting onder leiding van de voorzitter van de Klachtencommissie. De leden zijn betrokken bij de totstandkoming van de beslissing op de klacht. 

Wat vragen wij 

Gelet op de taken van het commissielid zoekt de NBA een kandidaat die beschikt over: 
-    een AA of RA-titel; 
-    affiniteit met de openbare praktijk; 
-    actuele vaktechnische kennis; 
-    kennis van de gedrags- en beroepsregels; 
-    uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; en 
-    inlevingsvermogen. 
Gelet op de aard van de functie dient de kandidaat van onbesproken gedrag te zijn. 

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is onder meer afhankelijk van het aantal klachten dat bij de Klachtencommissie wordt ingediend en wordt behandeld op een hoorzitting. 

In 2023 heeft de Klachtencommissie zeven hoorzittingen gehouden. De deelname aan de klachtbehandeling wordt verdeeld over de verschillende leden van de Klachtencommissie. De aard van de klacht speelt daarbij ook een rol. Voorafgaand aan een hoorzitting dient een lid zich in te lezen in het dossier en zal worden deelgenomen aan een vooroverleg met de voorzitter en de andere leden van de Klachtencommissie. Ook wordt een actieve rol bij de totstandkoming van de beslissing verwacht. 

Vergoeding

Voor de behandeling van een klacht ontvangen leden van de Klachtencommissie presentiegeld en een eventuele reistijd c.q. -kostenvergoeding op basis van het Besluit kostenvergoedingen leden van de Klachtencommissie, welke jaarlijks wordt geïndexeerd.

Benoeming 

De benoeming is voor de duur van vier jaar. Eventuele herbenoeming is eenmalig en geldt eveneens voor een periode van vier jaar. 

Onverenigbare functies 

Het lidmaatschap van de Klachtencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de NBA, de Accountantskamer, de Raad voor Geschillen en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

Interesse? 

U kunt reageren door uw reactie en cv te mailen naar de secretaris van de Klachtencommissie NBA, mevrouw J.E.S. DeLuca-Baas LLB (j.deluca@nba.nl). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Klachtencommissie NBA, mevrouw J.E.S. DeLuca-Baas LLB (088 496 0236 / j.deluca@nba.nl).