Vacature: Accountant in business voor het Algemeen Bestuur NBA en Ledengroepbestuur AIB

Als bestuurslid van het algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) geef je mede vorm aan “de accountant van de toekomst” . Hoe dragen wij zorg voor vertrouwen in het maatschappelijk verkeer door versterking van de kracht van de keten? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk beroep en opleiding? Hoe blijven we relevant met aandacht voor IT, ESG en andere belangrijke aspecten? Hoe verhoudt de accountant zich tot andere relevante beroepsgroepen, zowel in de controle als binnen de ondernemingen? Dat zijn slechts enkele van de vragen die de komende jaren op de agenda van de NBA staan.  

Het nieuwe bestuurslid maakt als afgevaardigde van het ledengroepbestuur accountants in business (AIB) deel uit van het algemeen bestuur.

Naar wie zijn we op zoek?

Wij verwachten dat het nieuwe bestuurslid een actieve bijdrage levert aan de strategievorming en beleidsvorming en daarnaast de ingezette koers volgt en bewaakt. Daarom wordt gezocht naar kandidaten met een maatschappelijke sensitiviteit en een brede scope. Kandidaten die een visie hebben op de positie van de accountant in de volle breedte van de maatschappij en het veranderende werkveld. Een onafhankelijk denker en verbinder, die in staat is om alle accountants in het veranderingsproces mee te nemen. Internationale ervaring als accountant (in business) is een pré. Een kandidaat die gewend is om in een complexe omgeving te werken met meerdere stakeholders. Bij voorkeur ervaring als bestuurder of toezichthouder.

Het nieuwe bestuurslid is bij voorkeur werkzaam in een leidinggevende dan wel bestuurlijke positie in een bedrijf of een maatschappelijke – of overheidsorganisatie met een landelijke of internationale reikwijdte.
Het nieuw bestuurslid heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, uitstekende communicatieve vaardigheden, een consensusgerichte instelling en is van onbesproken gedrag. Het bestuurslid is onafhankelijk, stelt kritische vragen en durft een eigen standpunt in te nemen en te verdedigen. 
Besef van verantwoordelijkheid van de accountant in alle geledingen in het maatschappelijk verkeer en vervulling van de maatschappelijke functie, inclusief denken en handelen. 

Tijdsbeslag 

De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. Een bestuurslid zal rekening moeten houden met een tijdsbeslag van 250 uur per jaar voor het voorbereiden en het deelnemen aan de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, tussentijds telefonisch overleg en eventuele overige activiteiten die voortkomen uit het lidmaatschap van het bestuur. 

Over het NBA bestuur

Het bestuur stuurt de beroepsorganisatie aan en beheert het accountantsregister. Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden waarvan drie leden van het bestuur door de ledengroepen openbaar accountants, intern en overheidsaccountants en accountants in business zijn afgevaardigd. De overige vier worden door de ledenvergadering benoemd. Op dit moment maken twee niet-accountants deel uit van het bestuur.

Vergoeding

Voor bestuursleden is een vaste vergoeding van € 19.246,-- per jaar (prijspeil 2023) beschikbaar. De reiskosten worden geacht in dit bedrag te zijn verrekend. 


Procedure 

Kandidaten die belangstelling hebben worden uitgenodigd hun curriculum vitae, vergezeld van een korte motivatie vóór 15 maart 2024 te sturen naar Erica Steenwijk, e.steenwijk@nba.nl. De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit twee bestuursleden van het ledengroepbestuur AIB, de voorzitter en een bestuurslid van het algemeen bestuur. De gesprekken zullen eind maart 2024 plaatsvinden. De selectiecommissie draagt de eindkandidaat voor aan het ledengroepbestuur, die na instemming de kandidaat voor benoeming voordraagt aan de ledengroepvergadering accountants in business in mei 2023. Onderdeel van de selectieprocedure is het uitvoeren van een referentieonderzoek en een pre-employment screening. 

In de nieuwe governancestructuur van de NBA zullen de ledengroepen verdwijnen. Dit vindt plaats bij het in werking treden van de Wet toekomst accountancysector. De afgevaardigde bestuursleden vanuit de ledengroepen, waaronder dit nieuwe bestuurslid, worden dan voorgedragen aan de ledenvergadering als benoembare bestuursleden voor het algemeen bestuur.
De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van een diverse samenstelling. Wij kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de sexe en diversiteit in brede zin een belangrijk aspect is. De NBA hanteert een 50-50 man/vrouw verhouding als streefcijfer. Vrouwen worden dan ook nadrukkelijk verzocht om te solliciteren.

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Douma, voorzitter Bestuur, k.douma@nba.nl  of 088-4960342.