Vacature: Accountant in Business voor de NBA SVP

Verzekeringsmaatschappijen en (grote) pensioenfondsen zijn organisaties van openbaar belang (OOB’s). Dat betekent dat ze een wezenlijke functie vervullen in de maatschappij en een centrale positie innemen in het financieel economisch systeem. Op het moment is er een openstaande vacature voor een accountant in business werkzaam bij een verzekeraar. Ben jij een betrokken accountant in business die als lid van de SVP een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het accountantsberoep? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren op deze vacature.

De SVP verzoekt kandidaten die als accountant in business werkzaam zijn bij een verzekeraar om te reageren op de vacature.

Diversiteitsbeleid NBA

De NBA streeft naar diversiteit in haar bestuur en alle gremia zoals faculties, communities en commissies. Diversiteit bevordert immers goede besluitvorming. Naast diversiteit vanuit de verschillende (vaktechnische) achtergronden streeft de NBA ook naar een gezonde man-vrouw verdeling. De SVP volgt het diversiteitsbeleid van de NBA (een commissie bestaat voor ten minste 30% uit vrouwen en voor ten minste 30% uit mannen) en is daarom op zoek naar een vrouw voor de vrijgekomen plek binnen de SVP.

Commissie

 • De SVP signaleert thema’s of onderwerpen die in de verzekerings- of pensioensector spelen, die maatschappelijke impact hebben, die risicovol zijn of kunnen worden en die relevant zijn voor de accountantsberoepsgroep en informatiebehoeften van stakeholders
 • De SVP voert hierover actief en regelmatig de dialoog met stakeholders zoals de toezichthouders (DNB en AFM) en brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars, het Platform voor accountants en actuarissen (PAA) en de Pensioenfederatie).
 • De SVP bevordert, binnen de vernieuwingsagenda voor het accountantsberoep van de NBA, de maatschappelijke dialoog over de toegevoegde waarde van het accountantsberoep en ondersteunt de NBA leden in de uitoefening en ontwikkeling van het beroep binnen deze sector in het publiek belang.
 • De SVP volgt de ontwikkelingen op Nationaal en Europees niveau (zoals bij Accountancy Europe en EIOPA).
 • De SVP bevordert de kwaliteit van werkzaamheden door informatie te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties, vaktechnische uitingen (zoals praktijkhandreikingen en alerts), en (het organiseren van) bijeenkomsten.

Deze functie houdt in

 • Betrokken deelname aan de (max. 6) SVP bijeenkomsten per jaar door middel van het aandragen van actuele en maatschappelijk relevante thema’s of onderwerpen die in de verzekeringssector spelen, relevant voor de accountantsberoepsgroep en stakeholders;
 • Samen met de andere SVP-leden een dialoog voeren met stakeholders (toezichthouders, brancheorganisaties). Dit betekent 2 tot 3 maal per jaar een overleg;
 • Input leveren en betrokken zijn bij bijeenkomsten (mede) georganiseerd door SVP op bijvoorbeeld het vlak van Duurzaamheid.

Deze functie vereist

 • Ervaring en werkzaam als (leidinggevende) financial/ accountant in business;
 • Interesse in de ontwikkelingen binnen de verzekerings- en mogelijk ook pensioenfondsensector;
 • Affiniteit met vaktechnische vraagstukken;
 • Goede samenwerking met beroepsgenoten;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Over de NBA

De NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 21.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, staat betrokkenheid en in gesprek gaan met leden centraal. De NBA heeft een community voor de Verzekeringsmaatschappijen opgericht. In het voorjaar van 2023 is hier een 1e online kennissessie op het gebied van duurzaamheid door georganiseerd. De sectorcommissie verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen organiseert naast accountsmiddagen samen met DNB ook bijeenkomsten met andere stakeholders. Hierbij wil de NBA leden betrekken in de gehele keten, dus zowel externe accountants, interne accountants en de accountant in business.

Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie. Een die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden.

Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van commissie SVP krijgt u volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en uw kennis in te zetten voor belangrijke thema’s binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Reageren

Mevrouw M. Klaver vertelt u graag meer over deze aantrekkelijke kans om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van en het vertrouwen in ons mooie beroep.

Of, zoals een van de leden van de commissie, mevrouw Astrid Langeveld RA het zegt: “De SVP commissie wil de toegevoegde waarde van de externe accountant aan transparante informatievoorziening van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen bevorderen. Dit gaat verder dan de financiële verantwoording. Digitalisering en de ontwikkeling naar meer netwerkorganisaties maakt de samenwerking in de keten belangrijk en ook de rol van de Interne Auditor en de Accountant in business in deze (verantwoordings)keten. Ik vind het belangrijk hier als Internal Auditor aan mee te werken. ”

We zien uit naar uw reactie en verwachten deze uiterlijk 20 juli 2023. U kunt uw korte motivatiebrief met cv sturen naar: m.klaver@nba.nl.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Melissa Klaver RA

secretaris SVP, senior beleidsmedewerker financiële instellingen NBA

E-mail: m.klaver@nba.nl

Telefoonnummer: 06-13154510