NBA-Signaleringsraad zoekt nieuwe leden

De Signaleringsraad zet de kennis van accountants collectief in om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren of relevante thema’s. Het accent ligt hierbij op risico’s op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, verslaggeving en controle. Om de collectieve kennis van accountants te delen met de maatschappij. Dit gebeurt onder meer door publicatie van Publieke Managementletters.

Daarnaast heeft de Signaleringsraad ook een onderzoeksfunctie. Aanvullende informatie over de Signaleringsraad is te vinden op onze webpagina Signaleringsraad (nba.nl).

In de Signaleringsraad zijn twee vacatures. Voor een goede verdeling van de aandachtsgebieden zoeken we een accountant die werkzaam is in de publieke sector en een niet-accountant. De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van de diverse samenstelling. Wij kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de sekse en multiculturele achtergrond een belangrijk aspect is.

Profiel

Kandidaten dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

De accountant in de publieke sector is werkzaam als overheidsaccountant of accountant werkzaam bij een overheidsorganisatie.

De niet-accountant is bij voorkeur (mede) werkzaam als lid/voorzitter van een raad van commissarissen of een raad van toezicht.

Tijdsbesteding

De NBA-Signaleringsraad komt viermaal per jaar twee uur bij elkaar. In deze vergaderingen worden de concepten van de PML's besproken en vindt discussie plaats over signaalwaardige sectoren en thema's. Voor elke PML fungeert afwisselend een van de leden van de raad als ambassadeur. De ambassadeur ondertekent de PML, samen met de voorzitter van de NBA, en is actief betrokken bij de totstandkoming van de tekst. Omdat de raad uit acht leden bestaat, zal een lid gemiddeld eenmaal per twee jaar als ambassadeur optreden.

Ik voel me vereerd om in een divers gezelschap van gepassioneerde professionals te reflecteren op het accountantsberoep. Vooral op de bredere ontwikkeling van dit beroep in een veranderende samenleving. De Signaleringsraad roept op tot dialoog en actie om vooruit te kijken en blijvende binding te borgen.
Anoek Bastiaens, lid NBA-Signaleringsraad

Anoek-Bastiaens.jpg

Benoeming

De benoeming is voor de duur van vier jaar. Herbenoeming is eenmalig (voor een periode van vier jaar) mogelijk.

Reageren

U kunt uw belangstelling kenbaar maken aan de secretaris van de raad, Fred de Vries, f.devries@nba.nl. Uw reactie dient een korte motivatie te bevatten en een curriculum vitae.

Na sluiting van de termijn vinden gesprekken plaats met geselecteerde kandidaten, op grond waarvan een voordracht aan de raad wordt opgesteld. Hieruit kiest de raad de definitieve kandidaat, die vervolgens aan het bestuur van de NBA ter benoeming zal worden voorgedragen.

Nadere informatie

Nadere informatie over de Signaleringsraad is te verkrijgen bij de voorzitter van de Signaleringsraad: Leen Paape (L.Paape@nyenrode.nl). Ook kunt u contact opnemen met Fred de Vries, secretaris van de Signaleringsraad (06 53 25 91 64 of f.devries@nba.nl).