Vacature: Lid voor de NBA Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP)

vrouw-laptop.jpgVerzekeringsmaatschappijen en (grote) pensioenfondsen zijn organisaties van openbaar belang (OOB’s). Dat betekent dat ze een wezenlijke functie vervullen in de maatschappij en een centrale positie innemen in het financieel economisch systeem. Vanwege een openstaande vacature zoekt de SVP naar een betrokken accountant in business die een actieve bijdrage wil leveren op het gebied van pensioenfondsen om de kwaliteit en ontwikkeling van het accountantsberoep verder te versterken.

Over de commissie

 • De SVP signaleert thema’s of onderwerpen die in de verzekerings- of pensioensector spelen, die maatschappelijke impact hebben, die risicovol zijn of kunnen worden en die relevant zijn voor de accountantsberoepsgroep en informatiebehoeften van stakeholders
 • De SVP voert hierover actief en regelmatig de dialoog met stakeholders zoals de toezichthouders (DNB en AFM) en brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars, het Platform voor accountants en actuarissen (PAA) en de Pensioenfederatie).
 • De SVP bevordert, binnen de vernieuwingsagenda voor het accountantsberoep van de NBA, de maatschappelijke dialoog over de toegevoegde waarde van het accountantsberoep en ondersteunt de NBA leden in de uitoefening en ontwikkeling van het beroep binnen deze sector in het publiek belang.
 • De SVP volgt de ontwikkelingen op Nationaal en Europees niveau (zoals bij Accountancy Europe en EIOPA).
 • De SVP bevordert de kwaliteit van werkzaamheden door informatie te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties, vaktechnische uitingen (zoals praktijkhandreikingen en alerts), en (het organiseren van) bijeenkomsten.

Deze functie houdt in

 • Betrokken deelname aan de (circa 6) SVP bijeenkomsten door middel van het aandragen van actuele en maatschappelijk relevante thema’s of onderwerpen die in de pensioensector spelen, relevant voor de accountantsberoepsgroep en stakeholders;
 • Samen met de andere SVP-leden een actieve dialoog voeren met stakeholders (toezichthouders, brancheorganisaties). Dit betekent 3 tot 4 maal per jaar een overleg, met de noodzakelijke voorbereiding.

Deze functie vereist

 • Ervaring en werkzaam als (leidinggevende) accountant in business bij een pensioenfonds;
 • Interesse in de ontwikkelingen binnen de pensioenfondsensector (en de verzekeringssector);
 • Affiniteit met vaktechnische vraagstukken;
 • Goede samenwerking met beroepsgenoten;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Over de NBA

De NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 21.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, heeft de ledenvergadering van het NBA in december 2020 ingestemd met een nieuwe governance structuur. In 2021 zal de transitie van ledengroepen naar faculties en communities gaan plaatsvinden. De sectorcommissie verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen blijft hier haar rol vervullen, maar zal meer NBA leden willen betrekken in de gehele keten, dus zowel externe accountants, interne accountants en de Accountant in Business.

Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie. Een die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden.

Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van commissie SVP krijgt u volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en uw kennis in te zetten voor belangrijke thema’s binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Reageren

Mevrouw M. Klaver vertelt u graag meer over deze aantrekkelijke kans om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van en het vertrouwen in ons mooie beroep.

Of, zoals een van de leden van de commissie , mevrouw Astrid Langeveld RA het zegt: “De SVP commissie wil de toegevoegde waarde van de externe accountant aan transparante informatievoorziening van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen bevorderen. Dit gaat verder dan de financiële verantwoording. Digitalisering en de ontwikkeling naar meer netwerkorganisaties maakt de samenwerking in de keten belangrijk en ook de rol van de Interne Auditor en de Accountant in business in deze (verantwoordings)keten. Ik vind het belangrijk hier als Internal Auditor aan mee te werken.”

We zien uit naar uw reactie en verwachten deze uiterlijk 15 maart 2021. U kunt uw korte motivatiebrief met cv sturen naar: m.klaver@nba.nl.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op.

Contactgegevens

melissa-klaver-drost.jpg
Melissa Klaver-Drost Contactpersoon/secretaris 0203010485