Lid gezocht voor Adviescollege voor Beroepsreglementering

Accountants in business (RA / AA ) die voldoen aan het geschetst profiel worden gevraagd zich beschikbaar te stellen om in het najaar van 2018 toe te treden. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 31 oktober 2018.

Adviescollege voor Beroepsreglementering

Het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) adviseert het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gevraagd en ongevraagd over vaktechnische zaken en regelgeving inzake de beroepsuitoefening. 

Het ACB maakt jaarlijks, na consultatie van belanghebbenden, in afstemming met het bestuur, een strategisch jaarplan zodat de leden, ledengroepbesturen en andere belanghebbenden weten welke activiteiten zij van het ACB mogen verwachten.

De werkzaamheden van het ACB zijn als volgt samen te vatten:

  • het voorbereiden van verordeningen, nadere voorschriften, NBA-handreikingen en NBA-Alerts;
  • het adviseren van het bestuur met betrekking tot het bevorderen van de goede beroepsuitoefening en daar aan verbonden thema's zoals SBR, data analyse en nieuwe assurance services; het mede met bestuur en directie stimuleren van communicatie met het maatschappelijk verkeer;
  • het vertegenwoordigen van de beroepsorganisatie op vaktechnisch gebied in internationale context.

De huidige samenstelling van het ACB vindt u op nba.nl.

Tijdsbesteding

Het ACB vergadert circa een dagdeel per maand waaraan een inhoudelijke voorbereiding van minimaal 4 uur per vergadering voorafgaat. Leden worden gevraagd mee te werken aan projectgroepen. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats door het bestuur op voordracht van de benoemingscommissie voor een periode van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar. Beoogde leden committeren zich voor een actieve betrokkenheid en worden geacht bij elke vergadering aanwezig te zijn.

Profiel van de kandidaten

De benoeming van accountants in het ACB is op persoonlijke titel. De leden brengen daarbij hun bagage mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waarbij zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar acteren zonder last. Van kandidaten wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep om implicaties voor de praktijk te onderkennen.

Het is van belang voor het gezag van het ACB en de subcommissies dat alle benodigde focusgebieden zijn vertegenwoordigd en de leden hiervan zodanig samenwerken dat het orgaan maximaal effect heeft. Er wordt gezocht naar een mix van praktijkervaring en academische inbreng. Gezien de maatschappelijke rol van de NBA en het ACB wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van het ACB en haar subcommissies.

Naast de af te dekken achtergronden en expertises zoals aangegeven in de inleiding moeten de kandidaten zo veel mogelijk voldoen aan het volgende profiel:

  • vaktechnische affiniteit en ervaring;
  • onafhankelijke denker;
  • teamworker;
  • helicopterview;
  • nieuwsgierig;
  • creatief / energiek.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen hun interesse voor deze functie per email melden aan Jan Thijs Drupsteen, Secretaris ACB via: Vacatures-ACB@NBA.nl.
Reacties dienen een duidelijke motivatie te bevatten en kunnen vergezeld gaan van een CV uiterlijk 31 oktober 2018 worden ingestuurd.

Verdere verloop procedure

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met kandidaten op basis van een voorselectie. Deze gesprekken vinden plaats in het najaar en zullen worden gepland bij de NBA te Amsterdam. De benoemingscommissie draagt vervolgens het beoogde lid voor aan het NBA-bestuur. Het gaat om toetreding in het najaar van 2018..

Nadere informatie

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de heer Anton Dieleman RA (anton.dieleman@mazars.nl / 06-53741550) voorzitter van het Adviescollege voor Beroepsreglementering.