Oproep kandidaat voor de Raad voor Geschillen NBA

Het bestuur van de NBA zoekt per direct een RA-accountant die zitting wil nemen in de Raad voor Geschillen NBA. De NBA streeft naar diversiteit en nodigt vooral ook vrouwen uit te reageren.

De Raad voor Geschillen is een onafhankelijk orgaan dat tot taak heeft civielrechtelijke geschillen tussen de accountant en zijn opdrachtgever of een derde te beslechten alsmede geschillen tussen accountants onderling. Veel zaken die worden voorgelegd aan de Raad voor Geschillen gaan over de hoogte van declaraties van een accountant in relatie tot het verrichte werk of de kwaliteit ervan.

Volgens de Verordening op de Raad voor Geschillen wordt een geschil in beginsel beslecht door een voorzitter en twee leden.
De beslissingen van de Raad hebben de vorm van bindend advies of arbitraal vonnis.

De Raad is samengesteld uit een voorzitter en twee plaatsvervangend voorzitters die allen rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast zijn, een jurist die de functie van secretaris vervult, vier leden-AA’s en vier leden-RA’s.

Van een kandidaat wordt verwacht dat zij of hij ruime ervaring heeft als eindverantwoordelijk openbaar accountant, een goed analytisch vermogen heeft en in staat is tot een helder en bondig oordeel. Ervaring met arbitrage of bindende advisering strekt tot aanbeveling. 

Wij wijzen u er op dat het lidmaatschap van de Raad onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur van de NBA, de Klachtencommissie NBA, de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Conform de Verordening op de Raad voor Geschillen ontvangen leden van de Raad die lid zijn van de NBA vacatiegeld en een reistijdvergoeding volgens de Verordening op de kostenvergoedingen.

U kunt uw interesse voor bovenstaande vacature schriftelijk kenbaar maken aan mevrouw R. (Rebecca) Schweppe, e-mail r.schweppe@nba.nl.

Uw reactie (voorzien van een CV) dient uiterlijk maandag 25 februari a.s. binnen te zijn.

Voor meer informatie omtrent het participeren in de Raad voor Geschillen NBA kunt u zich wenden tot mevrouw mr. S. (Samira) el Batioui, tel.(020) 301 04 07, e-mail (s.elbatioui@nba.nl) of voor meer inhoudelijke vragen tot de secretaris van de Raad voor Geschillen, de heer mr. P. (Peter) Rijpstra, tel. (070) 365 99 33, e-mail rijpstra@scheer.nl