Gezocht: plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie NBA (jurist)

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op zoek naar een jurist voor de functie van plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie NBA. Deze functie is vacant per 1 mei 2020, vanwege het verstrijken van de benoemingsperiode van de huidige plaatsvervangend voorzitter. 

De leden van de NBA, accountants, zijn gehouden aan gedrags- en beroepsregels en onderworpen aan klacht- en tuchtrecht. Een goed functionerend klacht- en tuchtrecht is van essentieel belang voor het imago van het accountantsberoep. De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat de dienstverlening van de accountant voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. 

Rol Klachtencommissie

Het tuchtrecht, dat het belang van een goede beroepsuitoefening dient (publiek belang), wordt uitgeoefend door de Accountantskamer. De Klachtencommissie NBA is belast met het klachtrecht, waarin de relatie tussen klager en de betrokken accountant centraal staat (partijbelang).

Taken en samenstelling Klachtencommissie NBA

De Klachtencommissie NBA heeft tot taak klachten tegen accountants op een zorgvuldige wijze te behandelen. De klachtenprocedure is er mede op gericht partijen nader tot elkaar te brengen. De Klachtencommissie NBA bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, vier AA-leden en vier RA-leden. Zij wordt bijgestaan door twee secretarissen.

Taken plaatsvervangend voorzitter

De plaatsvervangend voorzitter heeft onder meer tot taak:

  • het met het secretariaat en de voorzitter afstemmen van de, door het secretariaat voorgestelde, wijze van klachtafhandeling;
  • het voorzitten van hoorzittingen;
  • het bijdragen aan de (nadere) ontwikkeling van het beleid van de Klachtencommissie NBA.

Tot slot vertegenwoordigt de plaatsvervangend voorzitter waar nodig de Klachtencommissie naar buiten toe.

Profiel plaatsvervangend voorzitter

  • ruime ervaring in het juridisch werkveld;
  • aantoonbare affiniteit met accountancy;
  • inlevingsvermogen;
  • analytisch vermogen;
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • leiderschap en ervaring met het optreden als (plaatsvervangend) voorzitter;
  • mediationvaardigheden (het zijn van mediator is een prĂ©).

Gelet op de aard van de functie dient de kandidaat van onbesproken gedrag te zijn.

Gezien de samenstelling van de Klachtencommissie NBA roepen wij vooral ook vrouwen op te reageren.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is onder meer afhankelijk van het aantal klachten dat de Klachtencommissie NBA ontvangt.
Jaarlijks zijn de voorzitters betrokken bij de afhandeling van circa 40 tot 60 klachten.
Het aantal hoorzittingen dat per jaar plaatsvindt, is circa 24. De hoorzittingen worden evenredig verdeeld over de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij ruim beschikbaar is.

Benoeming

De benoeming vindt plaats voor de duur van vier jaar. Herbenoeming is eenmalig (voor een periode van vier jaar) mogelijk. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie NBA is onverenigbaar met het lidmaatschap van het NBA-bestuur, de Accountantskamer, de Raad voor Geschillen en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Presentiegeld

De plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie NBA ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden volgens het Besluit kostenvergoedingen leden van de Klachtencommissie. Dit besluit is gebaseerd op de Verordening op de kostenvergoedingen.

Reageren

U kunt tot en met maandag 3 februari 2020 reageren door uw reactie en cv te mailen naar het secretariaat van de Klachtencommissie NBA, ter attentie van mevrouw mr. H.C. van der Meer en mevrouw mr. F.B. Vles (klachtencommissie@nba.nl). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. H.C. Van der Meer (020 301 0453 / m.vandermeer@nba.nl) of mevrouw mr. F.B. Vles (020 301 0312 / f.vles-jager@nba.nl).