Vacature Openbaar accountant voor het ledengroepbestuur LOA

Het Ledengroepbestuur Openbaar Accountants (LOA) is op zoek naar een nieuw bestuurslid dat een actieve bijdrage wil leveren aan de belangrijke uitdagingen waarvoor het openbaar accountantsberoep staat. Gezien de samenstelling van het ledengroepbestuur roepen wij vooral openbaar accountants die werkzaam zijn in de samenstelpraktijk op om te reageren.

Tijdens de ledengroepvergadering LOA in december wordt het nieuwe bestuurslid benoemd door de leden. Werkt u graag in teamverband, beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden en zet u zich graag in voor onze beroepsgroep dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om actief bij te dragen aan koers en ontwikkeling van het openbaar accountantsberoep;
 • De mogelijkheid om uw netwerk te benutten en uit te breiden;
 • De mogelijkheid om te adviseren en te initiëren m.b.t. nieuwe of herziene beroepsregelgeving;
 • De mogelijkheid om te adviseren in de bestuurlijke en beleidsmatige inrichting van de beroepsorganisatie NBA;
 • Een initiatiefrijke bestuurlijke omgeving waarin u uw bestuurlijke ervaring kunt verrijken.

 

Wat vragen wij?

Kandidaten worden door de selectiecommissie beoordeeld op hun geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap. Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • Werkzaam zijn in het openbaar beroep;
 • Kennis van de samenstelpraktijk en visie op de ontwikkeling van het beroep;
 • Besef van verantwoordelijkheid van de accountant in maatschappelijk verkeer en vervulling maatschappelijke functie, inclusief denken en handelen. Actuele kennis van relevante ontwikkelingen in de maatschappij, binnen opleidingen en kantoren en de beroepsgroep.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een open blik voor de ontwikkelingen in en buiten de sector;
 • Van onbesproken gedrag zijn en geen belangenconflict hebben met overige nevenactiviteiten;
 • Geen bestuursfunctie vervullen bij een belangenorganisatie of serviceorganisatie werkzaam binnen of ten behoeve van de accountancy;
 • Brede bestuurlijke kennis is een pré.


De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van de diverse samenstelling. Wij kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de sexe en diversiteit in achtergrond een belangrijk aspect is.

Kernwaarden NBA

Verbinden - Samenwerken - Kwetsbaarheid - Veiligheid

Tijdsbeslag

Het bestuur van LOA vergadert 2 uur per maand online met daarnaast de benodigde voorbereiding (ongeveer 1 uur per vergadering). De tijdsbesteding van bestuursleden is ongeveer 35 uur per jaar.

De termijn voor een ledengroepbestuurder is vier jaar. In de nieuwe governancestructuur van de NBA verdwijnen de ledengroepen.  Dat betekent dat de bestuurstermijn in het ledengroep bestuur mogelijk korter kan zijn dan vier jaar. 

Vergoeding
Bestuursleden LOA hebben recht op vacatiegelden conform de NBA-regeling.

Procedure
Kandidaten die belangstelling hebben voor het vervullen van de vacante positie in het ledengroepbestuur worden uitgenodigd hun curriculum vitae, vergezeld van een korte motivatie vóór 1 juni 2023 te sturen naar f.devries@nba.nl . Kandidaten worden vervolgens op de longlist geplaatst, waarna de selectiecommissie de longlist bespreekt. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

De selectiecommissie draagt de eind-kandidaat voor aan het ledengroepbestuur, die na instemming de kandidaat voordraagt aan de ledengroepvergadering LOA in december 2023.

Informatie

Nadere informatie over het bestuur LOA is te verkrijgen bij de voorzitter van het ledengroepsbestuur: Annique van der Ha (avdha@haverbeek.nl).

Ook kunt u contact opnemen met Fred de Vries, secretaris van het LOA-bestuur (f.devries@nba.nl).